Marknadsföring - Hälsoval Gävleborg för vårdgivare

Riktlinjer om information och marknadsföring för hälsocentraler verksamma inom Hälsoval Gävleborg.

Det är viktigt att invånarna i Gävleborg enkelt och tydligt kan se vilka hälsocentraler som är godkända och möjliga att välja. Enligt handboken (kap 4.21) ansvarar varje hälsocentral för att följa Region Gävleborgs riktlinjer för marknadsföring.

För att signalera att hälsocentralen arbetar på uppdrag av Region Gävleborg skall alltid symbolen med x:et i Region Gävleborgs logotyp och budskapet "På uppdrag av Region Gävleborg" (privatdrivna hälsocentraler) alternativt budskapet "En del av Region Gävleborg" (landstingsdrivna hälsocentraler) användas i kommunikationen med invånare och patienter. Det omfattar allt informationsmaterial i tryckt och digital form.
 
Hälsoval Gävleborg har även tagit fram märket ”Hälsoval Gävleborg”. Det är en slags kvalitetsstämpel som talar om att hälsocentralen är godkänd och ingår i Hälsoval Gävleborg. Alla godkända hälsocentraler får skyltmaterial i form av märket att sätta upp i entrén och/eller på annan lämplig plats på hälsocentralen.

All marknadsföring av hälsocentralen skall vara saklig och följa god marknadsföringssed, 4 § Marknadsföringslagen.

Från och med den 1 juli 2008 gäller en ny patientdatalag. Syftet med lagen är att stärka patientens integritet och öka den enskildes trygghet och säkerhet. I lagen regleras bland annat utlämnande av uppgifter och handlingar genom direktåtkomst eller på annat elektroniskt sätt. Lagen gäller alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap. Enligt den nya lagen är det exempelvis inte tillåtet att använda uppgifter från datasystem för listning för inhämtning av adressuppgifter i samband med utskick till invånare som inte aktivt valt vårdgivare.

Reklaminsatser mot invånarna i form av rabatt på patientavgifter, värdecheckar och jämförbara lockerbjudanden är inte tillåtet. 

Hälsocentralen ska medverka till att Region Gävleborg kan ge invånarna grundläggande information om hälsocentralen på Region Gävleborgs webbplats www.regiongavleborg.se. Hälsocentralen skall förse Region Gävleborg med information i form av kontaktuppgifter och grundutbud. När en förändring sker skall hälsocentralen lämna uppdaterad information till Region Gävleborg.

Hälsocentralen skall använda hälso- och sjukvårdsinformation från 1177.se i kontakten med patienter. Informationen som finns på 1177.se är kvalitetssäkrad och patientoberoende information.

Reklam för behandlingsmetoder och preparat som inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet får inte finnas i väntrummen, på webben eller kommuniceras med patienterna.

Politisk information skall inte förekomma i väntrum eller andra lokaler där patienten uppehåller sig.

I Region Gävleborgs väntrum får endast förekomma information som rör den egna verksamheten. Information från patientföreningar skall finnas på en tydligt anvisad plats.

Ladda ner kvalitetsmärket och garantavsändare (logotyper) 

Ladda ner symboler, kvalitetsmärket och mallar