Asylsökande och papperslösa har samma rätt till sjukvård som länets invånare

Bakgrund

Regionfullmäktige beslöt 2016-02-03 att asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Gävleborg ska ges samma rätt till planerad sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel som personer bosatta i Gävleborg.

Se beslut på sidan 32 protokoll från Regionfullmäktige 2016-02-03

Beslutet gäller asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Gävleborg, inte planerad vård för personer som är i Gävleborg tillfälligtvis.

Barn

Barn och ungdomar under 20 år besöker oftast vården gratis men betalar avgift i följande fall:

  • Avgifter för intyg och hälsokontroller 
  • Vaccinationer, till exempel resevaccination och fästingvaccination 
  • Ortopediska skor, egenavgift 200 kr vid vissa medicinska indikationer, i övriga fall pris enligt prislista 
  • Självträning

Patientavgift

Även om asylsökande/papperslösa nu har rätt till samma vård som regionens övriga invånare är patientavgiften annorlunda;

  • Vård som inte kan anstå. Som tidigare 50 kr för läkarbesök och 25 kr för övriga personalgrupper. 
  • Planerad vård. Patientavgift som för personer med personnummer det vill säga 200 kr.

Förskrivning av läkemedel 

Medicin på recept kostar högst 50 kr med undantag av läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet där fullt pris gäller. Apoteket söker själva ersättning till migrationsverket för denna subventionering. Detta gäller all vård - både den som inte kan anstå samt i samband med planerad vård.

Sjukresa

Sjukresa med tåg och buss är alltid kostnadsfritt med biljett på kallelse eller via rutin för Asylsökande - beställning av biljetter för X-trafiks bussar och X-tåg.

Sjukresa med taxi kostar 40 kr, barn till och med 19 år reser kostnadsfritt. Max en följeslagare och det ska uppges vid beställningen.

Hälsosamtal/undersökning

Hälsosamtal sker via Asyl- och migrationshälsan i Söderhamn och är inte kopplat mot rätten att söka vård som inte kan anstå eller planerad vård.

Definitioner

Personer som fått avslag på asylansökan är att betrakta som papperslösa. Papperslösa – även om de väntar på utvisning – har samma rätt till hälso och sjukvård som övriga invånare i länet.

Ordet papperslös används för att beteckna människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd. Ibland används begreppen "illegala invandrare" eller "illegala utlänningar" istället för papperslösa, men detta kan leda till felaktiga associationer mellan migration och kriminalitet.

Som papperslösa räknas inte fattiga EU migranter. EU-medborgare som blir hastigt sjuka under ett besök utomlands – har rätt till vård som inte kan anstå.

Patient som inte har något EU-kort, kan inte vägras vård. Men skall faktureras för vården och kan söka ersättning i efterhand i sitt hemland.

Gällande "vård som inte kan anstå" måste detta alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal. Det finns ingen tydlig definition som är etiskt hållbar. En generös tolkning rekommenderas och för vidare information se Socialstyrelsens hemsida.

Länkar med patientinformation

Vård i Sverige om man är asylsökande - 1177.se

Other languages - 1177.se

På uppdrag av Tf. Hälso- och Sjukvårdsdirektör Svante Lönnbark

Gävle 2016-07-29

Magnus Thureson, tf chef
Hälsovalskontoret