Medicinska rutiner och stöddokument

Medicinska dokument exempelvis om egenvård, handräckning, hemsjukvård, katastrofberdskap, lab, läkemedelsgenomgångar, dödsfall, psykoterapi, vaccination och vårdhygien.

1177 – överenskommelse om hänvisningar 1177 – överenskommelse om hänvisningar
Ambulans Beställarkriterier, beställarblankett och ordinationslista vid ambulanstranspoprter. Samverkan nattetid.
Anafylaxi Behandling vid allvarlig överkänslighetsreaktion hos vuxna. Rutinen ligger till grund för behandling av patienter som drabbats av akuta överkänslighets- och/eller anafylaktiska reaktioner.
Anmälan om fel i vården Anmälan om fel i vården till Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Landstingsgemensam rutin, hälso- och sjukvård
Antibiotikabehandling i hemmet-parenteral Ansvarsvarsfördelningen vid parenteral antibiotikabehandling i hemmet inom primärvården.
Asyl Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt beslut om hälsoundersökningar för asylsökande. X-trafikbiljetter asylsökande
Bemötande Värdegrund gällande alla medarbetare för ett gott bemötande inom all hälso-och sjukvård.
Bensår Division Primärvårds rutiner om vård och behandling av bensår.
Bröst Mastodyni, information till primärvården.
Centrala infarter Rutiner för central venkateter, PICCLINE och subcutan venport
Delegering Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift med bilagor såsom signeringslistor, kunskapstest och lista över personal med delegerade arbetsuppgifter.,
Dödsfall Rutin för fastställande och anhörigstöd och omhändertagande vid oväntat dödsfall i hemmet eller på allmän plats.
Funktionsnedsättning Samordnat omhändertagande av personer med flerfunktionsnedsättningar. Mallar, brev och övrig information.
Genetiska utredningar Frågor om genetiska utredningar
Gula blanketten Informationsöverföring från primärvård/kommun till akut-/jourmottagning.
Hemsjukvård Länsövergripande rutiner om hemsjukvård.
HLR och Heartstart Dokument och instruktioner HLR och Heartstart.
ID-kontroll och ID-märkning Fastställande av identitet när en person söker vård samt att personens identitet inte förväxlas vid vårdkontakt eller under vårdtid.
Kanyldislokation och kanylstopp Kanyldislokation och kanylstopp i hemmet, spontanandande patient och ventilatorberoende patient - instruktioner till stöd för personal som arbetar med trakeotomerade patienter i hemmet.
Kateterisering av urinblåsa Ren metod. Rutin för att säkerställa hanteringen av kvarliggande kateter (KAD) och därmed förebygga och minimera risken för komplikationer.
Lab kemi Labanalyser - analysförteckning med provtagningsanvisningar och referensvärden
Lifecare SPU och SIP Lifecare är ett IT-stöd för samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommuner och primärvård. Lifecare används vid samordnad vårdplanering. Rutiner för vårplanering och Lifecare.
Läkemedel
Medicinsk fotvård Medicinsk fotvård inom primärvården. Rutinen gäller alla primärvårdsverksamheter som omfattas av hälsovalet.
Märkning av in- och utfartsvägar Märkning av in- och utfartsvägar (katetrar, sonder, dränage mm) för att förhindra risken för förväxling.
Nutrition Stöd för nutritionsomhändertagandet
Palliativ vård Rutin som beskriver omhändertagandet av patienter inom palliativ vård vid livets slutskede.
PleurX-dränage Stöd för planering, inläggning, tappning och omläggning samt planering inför utskrivning till hemmet eller annan vårdform.
Polisen - provtagning Samverkansavtal med polisen vid blodprovtagning på personer som misstänks för drog- eller alkoholrattonykterhet. Provtagning och kroppsbesiktning på begäran av polis/åklagare.
Proaktiv hälsostyrning
Rehabilitering och sjukskrivning Rutiner för rehabilitering och sjukskrivningsprocessen.
Remisshantering Remisshantering inom hälso- och sjukvård och tandvård, Region Gävleborg
Remisshantering - utomlänspatienter Remisshantering utifrån Patientlagen
Sepsis/septisk chock Vårdprogram
Smittskydd och vårdhygien Smittskyddsinformation bland annat smittskyddsanmälan (Länk till smittskydd Region Gävleborg)
Smärtpatienter Ansvars-och uppgiftsfördelning mellan primärvård och specialistsjukvård.
Suicidnära patient Omhändertagande inom primärvård och somatisk specialistvård.
Syrgasbehandling Rutinen beskriver behandling med syrgas till vuxna vid akuta tillstånd. Rutinen gäller all hälso- och sjukvård inom Region Gävleborg, med undantag av intensivvård och vård på operationssal.
Tuberkulosvaccinationer Uppdrag och rutiner tuberkulosvaccination.
Våld i nära relationer Rutiner vid upptäckande av patienter utsatta för våld i nära relationer eller barn som lever med våld i hemmet.