Riskbruk av alkohol

Här hittar du som vårdgivare vägledning och verktyg för att kunna erbjuda patienter behandlingsstöd. Målet med det alkoholförebyggande arbetet är att frågor om alkoholvanor får en självklar plats i hälso- och sjukvården.

Riskbruk av alkohol

Det finns gränser satta för vad som betraktas som riskbruk, men det är dock alltid den individuella känsligheten som styr. Det finns inga riskfria gränser. En avvägning måste göras i samtliga enskilda fall. För vissa personer innebär även en lägre konsumtion en risk exempelvis utifrån sociala förhållanden och arv eller medicinska förhållanden som gastric bypass operationer eller vissa läkemedel. Gränsvärdena gäller under förutsättning att personen är vuxen, frisk, har genomsnittlig vikt och fördelar konsumtionen över veckan.

Alkoholkonsumtion mäts i veckokonsumtion och i intensivkonsumtion enligt följande:

Kvinnor

 • 9 standardglas eller fler per vecka - indikerar riskfylld/skadlig alkoholkonsumtion
 • 4 standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle minst en gång per månad - indikerar riskfylld/skadlig alkoholkonsumtion

Män

 • 14 standardglas eller fler per vecka - indikerar riskfylld/skadlig alkoholkonsumtion
 • 5 standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle minst en gång per månad - indikerar riskfylld/skadlig alkoholkonsumtion

Ett standardglas är 12 g alkohol och motsvarar något av följande:

 • 1 burk folköl, 50 cl, eller
 • 1 burk starköl, 33 cl, eller
 • Ett litet glas vin (12-15 cl), eller
 • 5-8 cl starkvin, eller
 • 4 cl sprit

Frågor från frågeformulär ”Dina levnadsvanor”:

Hur många standardglas alkohol dricker du en vanlig vecka?

 • Mindre än 1 standardglas per vecka eller inte alls
 • 1-9 standardglas per vecka
 • 10-14 standardglas per vecka
 • 15 eller fler standardglas per vecka

Hur ofta dricker du som är kvinna 4 standardglas och du som är man 5 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle?

 • Aldrig
 • Mer sällan än 1 gång per månad
 • Varje månad
 • Varje vecka
 • Dagligen eller nästan dagligen

Enkla råd utgör en självklar del av de bedömningssamtal som hälso- och sjukvården har med patienter för att kartlägga och uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor. Enkla råd bör ses som en grund för fortsatt behandling med mer omfattande åtgärder (till exempel rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal). Enkla råd bör kunna ges på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.

 • Enkla råd kräver i normalfallet mindre än 5 minuter. 
 • Råden kan kompletteras med skriftlig information från 1177.se 
 • Fråga patienten om den är motiverad till att göra en förändring. Om patienten är motiverad eller ambivalent, remittera patienten till livsstilsmottagningen.
 • Förmedla information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om aktuell levnadsvana/levnadsvanor.

Stöd för samtal om alkohol - samtliga filmer och broschyr från Socialstyrelsen 

KVÅ-kod:
DV121 Enkla råd om alkohol

Det finns gränser satta för vad som betraktas som riskbruk, men det är dock alltid den individuella känsligheten som styr. Det finns inga riskfria gränser. En avvägning måste göras i samtliga enskilda fall. För vissa personer innebär även en lägre konsumtion en risk exempelvis utifrån sociala förhållanden och arv eller medicinska förhållanden som gastricbypass operationer eller vissa läkemedel. Gränsvärdena gäller under förutsättning att personen är vuxen, frisk, har genomsnittlig vikt och fördelar konsumtionen över veckan.

Dina levnadsvanor - frågeformulär (pdf)
AUDIT-formulär (pdf)
Tolkning av AUDIT-formulär (pdf)

Motiverande samtal - lathund (pdf)

Stöd för samtal om alkohol - samtliga filmer och broschyr från Socialstyrelsen 

Rådgivande samtal om alkohol (broschyr från Socialstyrelsen)

Rådgivande samtal till vuxna som ska genomgå en operation och har ett riskbruk av alkohol ges prioritet 3. I dag finns god evidens för att alkoholstopp i samband med operation minskar risken för postoperativa komplikationer. Det potentiella värdet av förbättrad behandlingseffekt, minskad läkemedelsanvändning, kortare vårdtid och sjukskrivningstid är betydande.

Alkoholfrihet 4-8 veckor preoperativt minskar risken för postoperativa komplikationer och skapar de bästa förutsättningarna för patienten. Det är även viktigt med alkoholfrihet under tiden efter operation för att minska postoperativa komplikationer.

Region Gävleborgs rutin
Tobak- och alkoholfri i samband med operation

Tillhörande formulär
Operationsförberedande remiss - formulär

Alkohol påverkar många av kroppens organ och kan relateras till en lång rad sjukdomar och skador, både kroniska och akuta.

Många symtom och sjukdomstillstånd kan ha koppling till överdriven alkoholkonsumtion. Det finns grupper som är mer känsliga för alkohol än andra. Exempel på utsatta grupper är personer med kronisk smärta, övervikt eller fetma, högt blodtryck, leverpåverkan, hudsjukdom, blodfettsrubbningar och ångest eller depression. Skadliga effekter av alkohol avgörs av mängden konsumerad alkohol, individens dryckesmönster och sociala situation samt av ålder och kön.