Otillräcklig fysisk aktivitet

Här hittar du som vårdgivare vägledning och verktyg för att kunna erbjuda patienter behandlingsstöd. Målet är att frågor om fysisk aktivitet ska ha en självklar plats i hälso- och sjukvården.

Otillräcklig fysisk aktivitet

Otillräcklig fysisk aktivitet definieras som mindre än 150 aktivitetsminuter i veckan. För att beräkna aktivitetsminuter (den sammanlagda fysiska aktiviteten) dubbleras antalet träningsminuter innan de slås samman med antalet vardagsmotionsminuter.

Frågor från Dina levnadsvanor – frågeformulär  (pdf):

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången) 
….. antal minuter per vecka

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport?
..... antal minuter per vecka

Enkla råd utgör en självklar del av de bedömningssamtal som hälso- och sjukvården har med patienter för att kartlägga och uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor. Enkla råd bör ses som en grund för fortsatt behandling med mer omfattande åtgärder (t.ex. rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal). Enkla råd bör kunna ges på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.

  • Enkla råd kräver i normalfallet mindre än 5 minuter. 
  • Råden kan kompletteras med skriftlig information från 1177.se 
  • Fråga patienten om den är motiverad till att göra en förändring. Om patienten är motiverad eller ambivalent, remittera patienten till livsstilsmottagningen.
  • Förmedla information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om aktuell levnadsvana/levnadsvanor.

Rådgivande samtal är tidsmässigt mer omfattande än enkla råd och tar vanligen 10-15 minuter, men ibland upp till 30 minuter.

Rådgivande samtal är den åtgärdsnivå som oftast rekommenderas av Socialstyrelsen och som har god dokumenterad effekt. En förstärkt effekt kan uppnås om samtalet kombineras med:

  • skriftlig ordination (Fysisk aktivitet på Recept, FaR)
  • monitorering med aktivitetsmätare och aktivitetsdagbok
  • uppföljning efteråt.

Socialstyrelsen - Film - Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

FaR-aktiviteter
FaR-aktivitetsarrangörer för vuxna och barn

Aktiviteter för barn
Gästrikland (pdf)
Hälsingland (pdf)

Sök föreningar efter idrott och kommun hos idrottsförbundet 

FaR-nätverksmöten

Nätverksmöten kring fysisk aktivitet på recept (FaR) anordnas i de flesta av länets kommuner. Syftet med träffarna är att samverka brett och utbyta erfarenheter över gränserna för ett effektivt arbete med FaR och fysisk aktivitet i länet.

Träffarna är öppna för hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver FaR (eller vill förskriva FaR) och de FaR-aktivitetsarrangörer som finns i varje kommun.

Material

Diagnosspecifika rekommendationer från FYSS
Uppföljning av FaR (pdf)
Information kring FaR till patient (pdf)
Information om FaR till barn och unga (pdf)
Information om FaR till vårdnadshavare (pdf)
Förskrivning av FaR i Region Gävleborg 2018 (pdf)
FaR-rutin (pdf)
FaR-rutin kortversion (pdf)
Beställ recept  - Beställningsnummer 681002 eller ring 08-709 59 90
fyss.se 

Fysisk aktivitet har gynnsamma effekter både för att förebygga och behandla en mängd sjukdomar och riskfaktorer.

Fysiskt aktiva personer har exempelvis en lägre risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdom, flera vanliga cancersjukdomar, demens, depression, typ 2-diabetes, högt blodtryck, blodfettsrubbning, benskörhet samt övervikt och fetma. Fysiskt aktiva personer vinner dessutom upp till 7-8 år i livslängd och 4-5 år av full hälsa.

Den som redan har haft en hjärtinfarkt och inte röker, är fysiskt aktiv och äter hälsosamt har 74 % lägre risk att drabbas av en ny hjärtinfarkt, stroke eller död redan inom de första 6 månaderna efter hjärtinfarkten.