Strategier för utvecklingsarbetet

Arbetet inom Region Gävleborg med den statliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa utförs i enlighet med Region Gävleborgs fem strategier inom hälso- och sjukvården.

Samarbete kring patienten

"Vi använder våra resurser och vår kompetens på ett samordnat och effektivt sätt. Då blir även tillgängligheten till vården bättre."

Flera utvecklingsprojekt och aktiviteter inom ramen för statsbidraget bygger på att stärka den samlade kompetensen kring vård och omsorg av mor och barn.

Tre av hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden (kvinnosjukvård, barn- och ungdomssjukvård och familjehälsa) arbetar tillsammans kring gemensamma patienter för att skapa trygghet för patienten hela vägen i vårdkedjan. Utvecklingsarbete sker också tillsammans med andra enheter och funktioner, till exempel dietister, fysioterapi, operation, uppvakning och intensivvård.

Statsbidraget har skapat utrymme för att avsätta tid, resurser och material för gemensamma utbildningar inom och utanför vårdkedjan.

Några exempel är amningsutbildning, utbildning för att arbeta preventivt och aktivt med överviktiga gravida kvinnor, och Nyfödd Sammanhållen Familj.

På rätt sätt

"Våra medarbetare ska ha de bästa förutsättningarna att ge en bra vård. Det når vi genom att aktivt tillämpa system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård."

Statsbidraget har skapat bättre förutsättningar för hospitering utanför det egna verksamhetsområdet. Det har också stärkt förutsättningarna för rotationstjänster och skapat utrymme, tid och resurser för kompetensutveckling och fortbildning.

Inom förlossningsvården råder brist på barnmorskor. På ett strukturerat och patientsäkert sätt har vi fått möjlighet att arbeta med taskshifting utifrån LEON (lägsta effektiva omhändertagande nivå) för att alla yrkesgrupper ska få en chans att arbeta på toppen av sin kompetens.

Tid har avsatts för att se över hur det digitala stödet inom vården kan utvecklas och förbättras så att information inom vårdkedjan ska nå ut till alla kvinnor, oavsett språk.

Några exempel på kompetenshöjande insatser är

 • studier till barnmorska
 • studier till barnspecialistundersköterska
 • sutureringsutbildning
 • utbildning kring inkontinens och inkontinensskydd,
 • cervixcancerprevention
 • fortbildning kring unga och sexuell ohälsa.

Hälsosamt liv

"Vi hjälper gävleborgarna till en bättre hälsa och ett minskat vårdbehov genom att systematiskt arbeta förebyggande och uppmuntra till sunda matvanor, mer rörelse och minskat bruk av alkohol och tobak."

Utbildningsinsatser pågår inom ramen för statsbidraget bland annat kring främjandet av

 • god kosthållning och goda levnadsvanor
 • cervixcancerprevention
 • bäckenbottenträning
 • möta och bemöta människor med psykisk ohälsa
 • minska risker för sexuell ohälsa.

För varje individ

"Vi anpassar oss till patientens behov och förutsättningar. Patienten har en aktiv del i vården och omhändertagandet."

Statsbidraget har möjliggjort förändrade arbetssätt som innebär att vi inom förlossningsvården, oberoende av vilket verksamhetsområde man tillhör, i utökad utsträckning lyckas möta patienten där patienten är. Vi undviker separationer och värnar anknytning mellan förälder och barn.

Genom utbildning, utveckling och dialog har vi minskat antalet separationer bland annat vid postoperativ övervakning, neonatalvård, suturering på operation och sondmatning. Vi har också stärkt vår kompetens kring krishantering.

Vi arbetar mer mot målsättningen att familjen är primär vårdplats och primär vårdgivare, där personalen medvetet, strukturerat och patientsäkert handleder och coachar familjen i det medicinska. Arbetet med att aktivt involvera föräldrarna i vården av den nyfödda och att intensivt värna om anknytningsprocessen har lett till förkortad - alternativt obefintlig - vårdtid i kuvös, kortare vårdtider och ett snabbare tillfrisknande.

Tillitsbaserad ledning och styrning

"Vi tar vara på medarbetarnas kunskap och erfarenheter. Styrning och ledning baseras på tillit."

Projekt och aktiviteter i satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa bygger på patientens vårdbehov, verksamheternas förutsättningar, målsättningar och visioner, medarbetares kompetens, erfarenheter och behov.

Medarbetare från olika yrken inom enheterna finns representerade i arbets- och projektgrupper för att arbeta med utvecklingsfrågor utifrån verksamhetens behov. Målsättningen är att flexibelt och effektivt kunna möta patienten och patientens behov där patienten befinner sig, hitta nya effektiva och förändrade arbetssätt i linje med en god och nära vård, och med ett gemensamt ansvarstagande för gemensamma patienter.

Det finns tillit till att medarbetare inom Region Gävleborg både vill och kan utvecklas och förändra sitt arbetssätt i linje med god och nära vård. Region Gävleborg har säkerställt en tillitsbaserad organisation kring den statliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa med processledare/kontaktperson, projektgrupper, styrgrupp och kommunikatör.