Förbättringar i vårdkedjan graviditet-förlossning

Under 2018 har kvinnosjukvården och barn- och ungdomssjukvården genomfört flera förbättringar i vårdkedjan kring graviditet och förlossning, med stöd av medel från överenskommelserna kring förlossning och kvinnors hälsa.

1 Nyfödd sammanhållen familj - Zero separation

Syftet är att alla barn ska vårdas tillsammans med sin vårdnadshavare nära, oavsett om mor eller barn är sjukt. Forskning visar att de medicinska resultaten förbättras när föräldrarna vårdar barnen; förändringar i barnets tillstånd upptäcks tidigare och medicinska insatser kommer igång fortare. Anknytning och förutsättningar för amning förbättras.

Genom utbildningar, samarbetsforum och gemensam vårdutveckling arbetar man för att undvika separationer. Bland annat har man tagit fram en vårdväska - det som krävs för omvårdnaden av det nyfödda barnet, med kortfattade checklistor och instruktioner.

Resultatet är en omfattande ökning av föräldranärvaro på vårdavdelning, svårt sjuka barn för möjlighet att stanna kvar hos mamman exempelvis IVA och UVA eftersom neonatalpersonal finns tillgänglig. Det har också lett till ett bättre samarbetsklimat mellan verksamheterna, och bättre överrapporteringar. De nya lokalerna inom Framtidsbygget kommer att anpassas efter de nya arbetssätten.

2 Utökning telemedicin

Barnborden på operation och förlossning har utrustats med telemedicinsk utrustning, vilket innebär stöd via bakjour i Uppsala och mellan sjukhusen i Gävleborg. Båda berörda sjukhusens personal, samt familjen deltar vid överrapportering. Det bidrar till ökad trygghet för familjen, färre komplikationer och bättre vårdplanering. Det innebär ett bättre nyttjande av vårdens resurser, minskade glapp i vårdkedjan och expertkompetensen finns nära då den behövs. Även uppföljning av barn som skrivs ut med neonatal hemsjukvård kan göras via telemedicin, liksom tillväxtkontroller och bedömningar av allmäntillstånd.

Resultatet är kortare vårdtider, minskat resande, färre fall av återföring till högre vårdnivå, tryggare familjer. De goda effekterna skapar ett stort engagemang för arbetssättet i verksamheten.

3 Patientdelaktighet och inflytande i vården

Familjer deltar i och planerar vården tillsammans med vårdteamet under ”bedsideronder”. Familjecentrerade vårdplaner ska göras inom ett dygn från det att familjen skrivs in på avdelningen. Vi tar fram nya former för delaktighet i arbetet med barnanpassad vård; exempelvis genom patientråd, föräldrar som deltar på utvecklingsdagar, intervjuer med syskon eller trygghetsvandringar i våra lokaler.

Resultatet är ökad trygghet och patientsäkerhet, förbättrade medicinska resultat och bättre förberedelser för hemgång.

4 Bemanning och kompetens

Det råder stort fokus på att öka kompetensen hos samtliga yrkesgrupper genom utbildning. Bland annat utbildas sjuksköterskor vidare till barnmorskor med full lön och det genomförs särskilda satsningar på undersköterskor för trygghet och säkerhet i rollen. Ett viktigt mål är dubbelkompetens för rotationstjänster på BB, förlossning och neonatalavdelning. Fortsatt utbildning i ett coachande förhållningssätt till familjen som ska vara den primära vårdplatsen för barnen.