Överenskommelser mellan regeringen och SKR

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har sedan 2015 utformat flera överenskommelse med satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Situationen inom förlossningsvården har visat tecken på ett allt mer ansträngt läge. Regeringens bedömning är att tillgängligheten till förlossningsvården, bristen på kontinuitet i vårdkedjan före, under och efter graviditet samt brister i eftervården av kvinnor som får förlossningsskador måste åtgärdas.

Bakgrund till överenskommelserna

Började med bemanningen

I syfte att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa, och bidra till en mer jämställd vård och jämlik hälsa, genomför regeringen sedan 2015 en flerårig satsning som innebär att 400 miljoner kronor har avsatts årligen till och med 2019.

De medlen har främst använts till ett aktivt arbete för att på flera olika sätt stärka bemanningssituationen och kompetensförsörjningen i mödra- och förlossningsvården och den vård som rör kvinnors hälsa. Delar av överenskommelsen har riktat sig särskilt till primärvården i socioekonomiskt utsatta områden.

Kraftig utökning i flera steg

Stödet utökades genom en treårig överenskommelse 2017-2019. Under 2018 fördelades 1,8 miljarder kronor till regioner för insatser i hela vårdkedjan för graviditet och förlossning.

Genom en utökad överenskommelse som omfattar 1 miljard årligen fram till och med 2022 stärks regionernas möjligheter ytterligare att genomföra förändringsarbeten som på olika sätt främjar kvinnors hälsa och en trygg vård före, under och efter graviditet.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa 2017 – 2019

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Totalt 1 491 miljoner kronor (pdf)

Utökad överenskommelse för att främja kvinnors hälsa 2018 – 2019 

Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. En extramiljard per år till och med 2022 (pdf)