Nyfödd sammanhållen familj - Zero separation

Forskning och vetenskap visar att det är viktigt att hålla samman ett nyfött barn med sina föräldrar. Särskilt viktigt är de första timmarna. Projektet Nyfödd sammanhållen familj i Region Gävleborg verkar för att undvika separationerna helt.

Projekt Nyfödd sammanhållen familj startades i februari 2016 men har föregåtts av tidigare projekt under andra namn. Att hålla samman det nyfödda barnet med sina föräldrar har blivit en allt viktigare del av nyföddhetsvårdens utveckling, såväl nationellt som internationellt. Vi vet att fysisk närhet och vård hud mot hud ger bästa förutsättningar för tillfrisknande och fortsatt mognad, även för det sjuka eller för tidigt födda barnet.

Att undvika separation är mycket viktigt. I de fall då både mamma och barn är friska före, under och efter förlossning är det självklart att familjen hålls samman. Men om barnet och/eller mamman är sjuk sker separation i olika utsträckning, vilket beror på många olika faktorer.

Samverkan kvinnosjukvård och barn- och ungdomssjukvård

En arbetsgrupp bestående av medarbetare från BB/förlossning och barnsjukvården har uppdraget att med hjälp av kollegor på de olika enheterna införa nya arbetssätt som främjar att hålla samman det nyfödda barnet med sina föräldrar, oavsett friskt eller sjukt.

En annan del i projektet är att verka för lokaler som stödjer de nya arbetssätten. Genom Framtidsbygget kommer en helt ny byggnad att uppföras i Hudiksvall, och i Gävle kommer ombyggnationer att ske. Tidplanen är satt till 2021.

Nyfödd sammanhållen familj ingår som ett av projekten i God och nära vård i Gävleborg, under programområde ”Vårdform 5: Specialiserad sjukhusvård”.