Arbetsformer

Processledare är Jennika Pettersson, tillhörande ledningsstöd under HSR (hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser). Processledaren ansvarar för att planera och organisera arbetet och göra uppföljningar. Processledaren har också en coachande roll, med ansvaret att engagera och skapa förutsättningar för delaktighet.

Några av processledaren olika uppgifter:

 • Ha ett nära samarbete med verksamhetschefer inom kvinnosjukvård, barn- och ungdomssjukvård och familjehälsa gällande behov, önskemål, prioriteringar och aktivitetsplan.
 • Samordna, rapportera och vara kontaktperson för överenskommelserna för förlossningsvård och kvinnors hälsa.
 • Ha ett övergripande ansvar för processer, samordning och implementeringsarbete kring projektet ”Nyfödd sammanhållen familj”.
 • Värna en intakt och samverkande vårdkedja i gemensamma frågeställningar och målbilder utifrån kvinnors hälsa i samarbete med familjehälsa.
 • Initiera aktiviteter och med VC/VEC följa upp överenskomna aktiviteter för redovisning.
 • Redovisa till SKR (Sveriges kommuner och regioner) vad de statliga bidragen inom överenskommelserna för förlossningsvård och kvinnors hälsa har använts till.
 • Dokumentera på arbetsmöten och styrgrupper.

Arbetsformer

Styrgrupp (VC KS/BUS/familjehälsan samt chef för HSR - hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser)
Beslut om prioriteringar av SKR:s medel, prioriteringar i processledaruppdraget, kommunikationsplan VC -> Processledare -> VEC -> medarbetare

Gemensam ledningsgrupp (VC, VEC för KS/BUS och processledare samt övriga inbjudna) 
Information, dialog, beslut.

VO ledningsgrupp KS resp BUS (VC, VEC och processledare samt övriga inbjudna)
Äskningar utifrån respektive SKR-pott, aktivitetsplan, VC-beslut om prioriteringar av SKR:s medel.

Arbetsmöte (VC och processledare)
Nuläge, planering, förväntningar, frågeställningar, farhågor.

Rollfördelning och ansvar

Gruppmedlemmar:

 • Representerar sina kollegor, har ett stort mandat att föra deras talan
 • Ansvar att förmedla information och att fånga in synpunkter
 • Ambassadörer för Nyfödd sammanhållen familj/Projekt
 • Har mandat att sätta samman tillfälliga arbetsgrupper för specifika uppgifter

Vårdenhetschefer:

 • Personalansvar
 • Beslut om vad som kan genomföras
 • Ansvar att engagera medarbetare och möjliggöra att de kommer loss från verksamheten
 • Helikopterperspektiv - ansvar för annat som påverkar enheten som kan knytas till vårt arbete