Trygg hela vägen - flerårig satsning på kvinnors hälsa

I Region Gävleborg föds cirka 3 000 barn om året. Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen - före, under och efter graviditet. Sedan 2015 och fram till 2022 pågår en särskild nationell satsning på kvinnors hälsa, särskilt i samband med graviditet och förlossning.

I hela Sverige föds fler än 110 000 barn varje år. Den svenska mödrahälsovården och förlossningsvården har mycket goda medicinska resultat. Sverige är ett av de länder i världen som har lägst mödradödlighet och högst överlevnad bland nyfödda barn.

Samtidigt finns det flera utvecklingsområden. På flera håll i landet finns till exempel utmaningar att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Det behöver bli tydligare var kvinnor kan vända sig för stöd och information, särskilt i eftervården. Och trots att förlossningsskador minskar är det fortfarande stora regionala skillnader.

Ökad tillit till hela vårdkedjan

Genom ökade medel till hela vårdkedjan som hör samman med förlossningsvården pågår en flerårig satsning från regeringen för att stärka regionernas möjligheter att genomföra åtgärder som ökar tryggheten och tilliten i vården i samband med graviditet och förlossning. Satsningen omfattar även kvinnors hälsa i övrigt, och kan därför sägas innefatta all vård som rör kvinnors hälsa.

Målet är att arbeta för en mödrahälsovård och förlossningsvård där:

  • Det finns en tydlig vårdkedja.
  • Eftervården utvecklas och stärks.
  • Rätt vård för eventuella komplikationer och skador är lätt att hitta.
  • Bemanningen är sådan att en barnmorska eller annan relevant kompetens finns tillgänglig för den födande kvinnan under förlossningen.
  • Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och efter förlossning, inte minst för dem som har långt till närmaste förlossningsklinik.
  • Evidensbaserad kunskap och kunskapsstöd för att förebygga, diagnosticera och behandla förlossningsskador finns tillgänglig för personalen.
  • Det finns goda förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan.

Regeringens överenskommelser med Sveriges kommuner och regioner 2015-2022

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Totalt 1 491 miljoner kronor (pdf)

Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. En extramiljard per år till och med 2022 (pdf)

Information och nyheter hos SKR om Förlossningsvård och kvinnors hälsa