Sju programområden

Arbetet med God och nära vård bedrivs inom sju programområden. För varje programområde finns en multiprofessionell styrgrupp och programområdesansvarig.

De sju programområdena är:

För vart och ett av programområdena finns en tvärsammansatt styrgrupp med verksamhetschefer från sjukhus och primärvård, privata vårdgivare och i tre av styrgrupperna även kommunala representanter.

De prioriterade programområdena för 2019 är

  • Digitala vårdmöten
  • Prevention och goda levnadsvanor
  • Specialiserad sjukhusvård.

Inom programområdena drivs ett antal projekt. Arbetet bedrivs stegvis i treårsperioder, med början 2019-2021. Treåriga programdirektiv reglerar respektive uppdrag och där syfte, inriktning och årliga mål är definierade.