Samverkan en förutsättning för God och nära vård

Kommunerna och Region Gävleborg har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården i länet. Utvecklingen mot en God och nära vård i Gävleborg förutsätter att länets välfärdsaktörer samverkar.

Behoven av kommunal hälso-och sjukvård har förändrats: kortare vårdtider och snabbare utskrivning från sjukhus har lett till att åtgärder för rehabilitering och habilitering oftare behöver utföras i den kommunala hälso- och sjukvården. Andelen äldre multisjuka som behöver samordnad vård från både region och kommun kommer enligt prognoser att öka kraftigt det kommande decenniet.

Sammantaget innebär det att kommunerna blir allt viktigare aktörer i framtidens hälso- och sjukvård. Redan i dag står kommunerna för cirka 25 procent av all hälso- och sjukvård i Sverige.

Vård i hemmet

De patienter som befinner sig i den kommunala hälso-och sjukvården behöver ofta både vård och sociala insatser samtidigt. De är ofta äldre, sköra, multisjuka och har ofta betydande funktions-nedsättningar. Cirka 70 procent av patienterna av den kommunala vården ges i hemmet. Ofta har dessa patienter även hemtjänst.

Detta innebär att utvecklad samverkan med länets kommuner, och den kommunala vården, är en viktig strategi för att nå God och nära vård i Gävleborg. Tilläggas bör att även samverkan mellan olika verksamheter inom respektive huvudman bör öka, till exempel mellan sjukhusvård och primärvård, och mellan hemsjukvård och hemtjänst.

Samverkan mellan Region Gävleborg och länets tio kommuner sker i dag dels i länsövergripande forum, dels inom olika operativa verksamhetsområden.

Samverkan inom Länsledning Välfärd

Länsledningen är en strategisk samverkansledning bestående av förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg/omvårdnad, utbildning inom kommunerna samt inom Region Gävleborg. Denna ledning har ett övergripande ansvar för att identifiera, initiera, leda och utvärdera samt utveckla gemensamma samverkansfrågor i Gävleborgs län.

Samverkan med patienter, brukare och anhöriga

Samverkan sker i utvecklingsfrågor med patientföreningar, brukarråd, pensionärsföreningar samt barn- och ungdomsråd. Funktionsrätt Gävleborg och Länets funktionsrättsråd är viktiga samarbetsorgan för regionen. Ett arbete pågår för att öka patient-, brukar-, och anhörigmedverkan i all utveckling, både när det gäller att förbättra specifika vårdprocesser och övergripande utvecklingsfrågor.

Samverkan kring Mobila team

I Region Gävleborg finns en stark politisk vilja och ett behov av att utveckla mobil vård inom hälso- och sjukvården. Inom den mobila vården samverkar primärvården, slutenvården och kommunerna för att vårda sviktande äldre och multisjuka patienter i hemmet.

Mobila team i Gävleborg

Samverkan sjukhusvård-primärvård

Det pågår flera större utvecklingsarbeten inom vården för att vården ska fungera smidigare för patienten. Inom följande områden bedrivs arbeten i samverkan mellan sjukhusvård och primärvård:

  • Vuxenpsykiatri-primärvård
  • Beroendevård
  • Hjärtsvikt
  • Astma/KOL
  • Diabetes
  • Cancerrehabilitering
  • Geriatrik

Samverkan med privata vårdgivare

Hälsovalet reglerar uppdraget till de privata vårdaktörer som utför vård på Region Gävleborgs uppdrag. Hälsovalskontoret administrerar Hälsovalet och har regelbundna dialogmöten med vårdenheterna, där utvecklingsarbete är en viktig del. Region Gävleborg arrangerar också utvecklingsdagar med alla primärvårdens verksamheter tillsammans.

Representanter för privata vårdgivare finns med i flera styrgrupper inom God och nära vård, samt i styrgrupper kring förbättrade vårdkedjor inom till exempel psykisk ohälsa och utvecklad vård för äldre. Utvecklingsarbetet för att nå en God och nära vård i Gävleborg omfattar alla länets invånare oavsett om man besöker en offentlig eller privat driven hälsocentral.

Samverkan E-hälsa

Samverkan inom E-hälsa mellan Region Gävleborg och länets kommuner sker via en samverkansgrupp inom Länsledningen. Gruppens uppdrag är att utveckla samverkan på E-hälsoområdet mellan huvudmännen för brukarens/patientens bästa. Det finns även en långsiktig strategi för digitalisering inom regionen.

Styrdokument som reglerar samverkan mellan regionen och kommunerna

Samverkan mellan Region Gävleborg och kommunerna sker på en mängd områden. Många av dessa är lagstyrda, som till exempel samverkan vid utskrivning från slutenvård. Det finns ett flertal avtal och överenskommelser som reglerar samarbetet, både övergripande och verksamhetsspecifika.