Patientkontrakt - ett gemensamt ansvar

Hälso- och sjukvården i Gävleborg ställer om till en vård närmare patienten. Patientkontrakt skapar förutsättningar för att relationen mellan patienten och vården bygger på samarbete, gemensam värdegrund och gemensamt ansvar.

Många patienter har komplexa och omfattande vårdbehov som behöver samordnas, och samtidigt små förutsättningar att vara delaktiga i sin vård. Brister i samordning kan leda till en kvalitativt sämre vård och omsorg. Det kan också leda till ökade kostnader på grund av att behandlingar eller undersökningar behöver upprepas. En viktig del i utvecklingen mot en nära vård är hur vi tillsammans bygger relationer för att främja god hälsa och vård.

Nya sätt att tänka och arbeta

För att stödja en gemensam planering och samordning har ett koncept för Patientkontrakt tagits fram. Patientkontraktet är inget juridiskt kontrakt utan ses som ett kultur- och strukturarbete där förändrade tankesätt och arbetssätt ger oss möjlighet att i mötet med patienten erbjuda en högre grad av delaktighet och ett gemensamt mål med patientens vård utifrån frågan: Vad är viktigt för dig?

Patientkontrakt består av fyra delar:

  1. Överenskommelse - för delaktighet
  2. Fast vårdkontakt - för samordning
  3. Överenskommen tid - för tillgänglighet
  4. Sammanhållen plan - för samverkan

 

Mer om Patientkontrakt