Personcentrerad vård

I vården pågår en förändring i riktning mot ökad personcentrerad vård. Det innebär att patienten först och främst ses som individ, med sina egna unika behov, erfarenheter och resurser.

Vad innebär personcentrerad vård?

Begreppet personcentrerad vård har vuxit fram som en beskrivning av god, humanistisk omvårdnad. Personer med någon form av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder bör inte betraktas främst utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret, utan i stället utifrån de resurser varje enskild person har och vad det innebär att vara människa och i behov av vård.

Personcentrerad vård innebär ett partnerskap mellan patienter, anhöriga och professionella vårdare med patientens berättelse om sin sjukdom som utgångspunkt. Det görs en överenskommelse med patienten, ofta i samarbete med anhöriga, som uppmuntras att aktivt delta i planeringen och genomförandet av den egna vården och rehabiliteringen. En gemensam vårdplan beskriver mål och strategier för genomförande och uppföljning på kort- och lång sikt.

Att som människa med vård- och omsorgsbehov få vara i centrum och så långt det är möjligt inkluderas i alla vårdbeslut och processer är viktigt och har visats leda till bättre egenvård och bättre samarbete mellan vårdare.

Patientkontrakt

Fast vårdkontakt