Nationell kunskapsstyrning

Nationell kunskapsstyrning går som en röd tråd genom utvecklingsarbetet för en God och nära vård. Målet är att den bästa kunskapen ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Under 2018 etablerade regionerna, med stöd av Sveriges kommuner och regioner, SKR, ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården, vilket säkerställer en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården. Förutom kunskapsstöd ingår också stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskapet.

Så deltar vi i arbetet

Största delen av arbetet inom kunskapsstyrningen sker i regionerna samt i landets sjukvårdsregioner, med stöd från SKR och i samverkan med staten. Region Gävleborg ingår i sjukvårdsregionen Uppsala/Örebro, där också Värmland, Västmanland, Dalarna och Sörmland ingår.

Visionen för det gemensamma arbetet med kunskapsstyrning är "Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa - tillsammans gör vi varandra framgångsrika".

Nationell kunskapsstyrning i Region Gävleborg

Koppling till Nationella kvalitetsregister

SKR och staten har träffat en överenskommelse om stöd till den fortsatta utvecklingen av Nationella Kvalitetsregister under 2018. I den framgår bland annat att kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård och ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa och resurseffektiv vård och omsorg.

Koppling till Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning för alla som arbetar i hälso- och sjukvården. Visionen är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Kunskapsstödet ägs och förvaltas av regionerna som en del av regioners system för kunskapsstyrning. Pågående utvecklingsarbete stöds av SKR på uppdrag av Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS).

Nationellt kliniskt kunskapsstöd i Region Gävleborg