En vårdkulturell resa

I den nära vården sätts relationen mellan vårdgivare och patient i centrum. Medarbetarnas engagemang och kompetens är de viktigaste förutsättningarna för framgång i utvecklingen mot en God och nära vård i Gävleborg.

Invånarnas behov av vård förändras med tiden, liksom förväntningarna på tillgänglighet och individuellt bemötande. Kulturen i vården behöver förändras: Vi behöver bli bättre på att fråga patienterna hur de vill ta kontakt och hur de vill att deras vård ska utformas.

Den kulturella resan handlar också om ökat samarbete mellan sjukhusvård och primärvård, mellan region och kommuner, mellan yrkesgrupper i multiprofessionella team, och att riva murar mellan verksamheter och göra vården "sömlös" för patienten.

Vårdens medarbetare på alla nivåer behöver utmana sina egna föreställningar om vad patienterna önskar. Vi byter ut frågan: "Vad kan det vara för fel på patienten?" till "Vad är viktigt för patienten?".

Ny teknik och nya kompetenser

Utvecklingen mot en God och nära vård syftar inte bara till att göra vården enklare och mer tillgänglig för våra patienter, utan även att så långt det går underlätta för de anställda. Digitala alternativ för exempelvis telefonrådgivning och remisshantering kan frigöra tid för vårdpersonal.

Några av förändringarna kommer att beröra kompetensförsörjningen. Det kommer att behövas nya kompetenser i vården som kan avlasta medicinsk personal, och vi behöver överföra arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper.

Gemensamt ansvar för patientens bästa

Men framför allt är den nära vården personcentrerad, sammanhållen och kontinuerlig, och patienternas upplevelser ska påverka hur verksamheterna utformas. Det finns gott om goda exempel runt om i landet på hur man kan utveckla dessa delar. Utvecklingsarbetet "Flippen" inom Sveriges kommuner och regioner, SKR är ett sådant projekt där ett flertal goda exempel på arbetssätt som utgår från patientens behov finns samlade.

Det är inte lätt att ändra sina invanda tankar och bilder om hur något ska vara. Vi gör den "vårdkulturella" resan tillsammans.

Film: Nära vård - en introduktion