Sjukskrivning steg för steg

Vårdprocessen sjukskrivning

Region Gävleborg har utarbetat en rutin för hur sjukskrivning av kvinnor och män ska bedrivas i verksamheter där sjukskrivning förekommer. Sjukskrivning är en del i vård och behandling. Det framgår av rutinen, som omfattar processen från bedömning till behandling, dokumentation och utfärdande av läkarintyg.

Rutinen är Region Gävleborgs tillämpning av kraven i Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i delen vårdprocessen sjukskrivning. Rutinen ger förutsättningar för ett standardiserat arbetssätt i vårdprocessen sjukskrivning.

Kvalitet i sjukskrivning

Kvalitet i sjukskrivningsprocessen är ett brett begrepp och innnefattar flera aspekter, alltifrån att bedöma behov av sjukskrivning på ett korrekt sätt till bedömning och ställningstagande till rehabilitering och ifyllande av läkarintyg och andra utlåtanden så att kommunikationen med Försäkringskassan sker på ett smidigt sätt och patienters rätt till sjukpenning kan bedömas så snart som möjligt.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Socialstyrelsens publikation Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av övergripande principer vid sjukskrivning och diagnosspecifika rekommendationer om sjukskrivningars längd vid olika tillstånd. Beslutsstödet är vägledande och ska ligga till grund vid bedömning av behov av sjukskrivning i vård och behandling.

Under 2016 pågår arbete inom Region Gävleborg om en integration av det försäkringsmedicinska beslutsstödet till journalsystemen. Beräknas vara färdigt senast december 2016.

Frågeformulär vid sjukskrivning

Formulär att använda som stöd vid bedömning av behov av eventuell sjuksrivning.

Bipacksedel

Patientinformation att skicka med till den sjukskrivne med allmän information om sjukskrivning och om hur försäkringskassan bedömer rätten till ersättning.

Sjukskrivning - Bipacksedel 

Lathund vid intygsskrivande

På Försäkringskassans webbsida beskrivs hur du som läkare fyller i olika intyg och utlåtande. Där får du tips om hur du kan formulera dig så att god kvalitet i intyg och utlåtande erhålls, kort information om förmånen som intyget/utlåtandet ska ligga till grund för samt vem som gör vad.