Jämställd sjukskrivning

Under 2009 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting pilotprojektet Jämt sjukskriven – ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen. Projektet testade olika sätt att undersöka om ojämställdhet skapas i samband med sjukskrivningsarbetet och prövade olika metoder för att åstadkomma en förändring. Resultaten av pilotprojektet pekar på att män och kvinnor oavsiktligt behandlas olika i sjukskrivningsprocessen. Det finns också flera andra undersökningar, vars resultat leder i samma riktning. I stället för en individuell bedömning möter vården patienterna utifrån föreställningar om kön. Det kan leda till ojämställdhet i vården och att vården inte ges på samma villkor till alla.

Sjukskrivningsmiljardens syfte är att förbättra kvaliteten och effektiviteten kring arbetet med sjukskrivningar i hälso- och sjukvården. Genom att arbeta för att vårdprocessen sjukskrivning blir jämställd säkerställs kvaliteten i vården för såväl kvinnor som män som är eller kan bli föremål för sjukskrivning.

I Region Gävleborg arbetar vi aktivt för att för att sjukskrivningsprocessen ska bli mer jämställd.

Genushanden är ett verktyg att använda  vid bedömning inför eller under sjukskrivning, så att bedömningen blir mer jämställd. Genushanden kan användas av alla yrkeskategorier som arbetar med sjukskrivningsprocessen.