Intyg och utlåtande

Läkare ställs ofta inför situationer att utfärda intyg eller utlåtanden. Nedanstående är avsett att ge en vägledning i det vardagliga arbetet.

Intyg

Ett intyg är en beskrivning av sakförhållanden som status, vård och behandling.

Utlåtande

Ett utlåtande är en bedömning av förhållandens inverkan på en viss situation, t.ex. på arbetsoförmåga. 

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska den som är skyldig att föra patientjournal, på begäran av patienten, utfärda intyg om vården.

Med intyg om vården menas ett intyg som beskriver vilken sjukdom patienten lider av samt vilken vård och behandling som getts. Det finns ingen lagreglerad skyldighet för läkare att på begäran av patienten, utfärda utlåtande t.ex. i samband med arbetsoförmåga, dvs Medicinskt underlag till FK.

Såhär utformas ett intyg eller utlåtande

Socialstyrelsens föreskrift Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2018:54) reglerar hur ett intyg ska utformas. I föreskriften står "Som intyg räknas också utlåtanden och andra liknande handlingar, oavsett hur de bedöms". Föreskrifter reglerar vilka skyldigheter läkare har avseende utredning, utformning och bedömning när ett utlåtande ska utfärdas. Föreskriften reglerar också läkarens skyldighet att fylla i det som olika blanketter och underlag efterfrågar.

Föreskriften reglerar också verksamhetschefens ansvar och skyldigheter i detta sammanhang. På detta sätt integreras denna föreskrift också i Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) och i handboken God vård.

Skyldighet gentemot Försäkringskassan 

Försäkringskassan kan inte tvinga en läkare att utfärda ett utlåtande, men om läkaren gör det så gäller förutsättningarna enligt ovan på hur det ska utformas. t ex krav på motivering vid avsteg från rekommenderad tid i det medicinska beslutsstödet.

Tänk på att det är för att patienten ska få en korrekt och rättssäker bedömning av sitt ärende som läkaren utformar ett utlåtande till Försäkringskassan.