Framtidens vårdinformationsstöd - FVIS

Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS, är en sammanhållen digital vårdmiljö som ska ge förutsättningar för att förbättra och utveckla vårdens utförande med individen i centrum. Nästa generation vårdinformationsstöd innebär en sammanhållen och integrerad journal för hälso- och sjukvården.

Drivkrafterna till ett systemskifte

  • De journalsystem som idag används inom Region Gävleborg närmar sig slutet av sin livscykel och behöver bytas ut. Anledningen till detta är att många av systemen är omoderna, saknar teknisk support och att de inte längre uppfyller vårdens behov och förväntningar.

  • Hälso- och sjukvården i hela Sverige står inför ett stort skifte. Dagens och morgondagens utmaningar, bland annat med en snabbt växande befolkning av äldre som söker vård, kräver mer fokus på preventivt arbete och en allt högre nivå av tillgänglighet, digitalisering, kompetensförsörjning och effektiva vårdflöden.

  • FVIS innebär en sammanhållen och integrerad journal för hälso- och sjukvården. Detta underlättar för medarbetare inom vården att diagnostisera, ta rätt vårdbeslut och ge vård mer effektivt. Det innebär exempelvis mindre dubbeldokumentation och administration, vilket ger mer tid till patienterna. Även styrning och uppföljning av vården blir mer effektiv med mer processorienterade arbetssätt med stöd av FVIS.

  • Utifrån detta sammantaget ser man ett stort behov av bättre och mer hållbara tekniska stöd inom vården. Framtidens vårdsinformationsstöd möjliggör en mer tillgänglig, säker och jämlik vård av hög kvalitét. Region Gävleborgs arbete med FVIS och andra regionala utvecklingsinitiativ som exempelvis "God och nära vård" och "Framtidsbygget", går i linje med regeringens vision e-hälsa 2025.

Nuläge för Region Gävleborg

Region Gävleborg har genom SUSSA-samverkan deltagit i en gemensam upphandling för framtidens vårdinformationssystem, tillsammans med åtta andra regioner. Efter ett gediget arbete och noggrann upphandlingsprocess fattade SUSSA-samverkans regioner strax innan årsskiftet tilldelningsbeslut för framtidens vårdinformationsstöd, FVIS.

Region Gävleborg är optionspartner i upphandlingen genom SUSSA-samverkan, liksom regionerna Halland, Dalarna och Norrbotten. Som optionspart har Region Gävleborg, i och med tilldelningen, möjlighet att aktivera optionen och använda Cambio Healthcare Systems AB som leverantör om man väljer att göra det.

Den 19 december 2018 kom beskedet om att Cambio Healthcare Systems AB har tilldelats uppdraget inom upphandlingen för framtidens vårdinformationsstöd. Avtalsspärren för aktuell upphandling gick ut den 10 januari 2019 och nu har en av de andra anbudsgivarna (leverantörer) överprövat tilldelningsbeslutet till förvaltningsrätten.

För Region Gävleborg innebär en överprövning av tilldelningsbeslutet en viss förskjutning av tidplanen, men arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag fortsätter.

- Region Gävleborg har inlett arbetet med att ta del av Cambios anbud i sin helhet och kommer fortsätta att sätta oss in i detaljerna. Under våren kommer ett omfattande arbetet med att succesivt ta fram ett beslutsunderlag pågå. Det arbetet innefattar bland annat en analys av anbudet samt en sammanställning av nyttor, konsekvenser och aktiviteter. Beslutsunderlaget beräknas vara klart till sommaren 2019. Ambitionen har varit att beslutet ska kunna tas före sommaren av regionfullmäktige, men vi får invänta förvaltningsrättens beslut gällande aktuell överprövning. Det avgör när vi kan ta arbetet vidare in i nästa fas. Region Gävleborg kan som tidigast påbörja en implementering av FVIS 2022-2023, säger Simon Nilsson, FVIS-samordnare och utvecklingschef vid hälso- och sjukvården, Region Gävleborg.

Vision e-hälsa

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp med att utvecklas och vården och omsorgen ska vara blir jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för vision e-hälsa 2025.

SUSSA-samverkan

SUSSA står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer. SUSSA-samverkan är ett unikt samarbete i Sverige där den övergripande idén är att samverka för att uppnå målen i nationell vision för e-hälsa 2025. Samverkan skapar förutsättningar för effektivare arbetssätt i vården samt bidrar till att landsting och regioner kan erbjuda en god och jämlik vård.

Kontaktpersoner

Simon Nilsson, FVIS-samordnare och utvecklingschef hälso- och sjukvården Region Gävleborg.