Provtagningsintervall och kallelserutiner

Kvinnor i åldersgruppen 23 – 60 år kallas med tre års intervall, såvida inte cellprov tagits i annat sammanhang inom tre år. Förnyad kallelse efter fyra månader till kvinnor som uteblir.

Normala cellprover meddelas patienten direkt från laboratoriet både vid screening och vid indicerade prover om provtagaren ej markerat att så ej ska sk, t ex om biopsi tagits samtidigt, då det är lämpligt med ett samlat besked till patienten.

Cellprovssvar går också till din provtagaren. Vid avvikande provsvar ska patienten meddelas av provtagaren och samtidigt upplysas om vad som ska ske härnäst.

På kvinnor som haft en dysplasi och laser/diatermi-behandlats ska cellprov tas vartannat år i 20 år. De två första proven tas på kvinnokliniken cirka 6 månader efter behandling och nästa ett år senare.

Kvinnan remitteras sedan till Kontrollfilen vartannat år i 20 år efter dysplasibehandlingen via Cellprovskontrollen.

Patienter som ej önskar delta i screeningen t ex pga total hysterektomi utan dysplasi kan meddela detta till Cellprovskansliet.

De cellprover som vissa privatläkare sänder till Medilab registreras inte i vår databas.