Instruktion till provtagaren

Prov tas enligt provtagningsanvisningar
Gynekologiskt cellprov - Konventionell cytologi 
Gynekologiskt cellprov - ThinPrep vätskebaserad cytologi

Anamnestiska uppgifter om operationer, behandlingar, menopaus etc kryssas i på remissen vid varje provtagning, eftersom de är viktiga vid den kliniska bedömningen av svaret.

Biobankslagen informeras i kallelsen. Behöver inte tas upp av provtagaren om patienten inte gör det.

Gravida – Om patienten kommer före vecka 20 och inte har något prov inom 2,5 år, tas cellprov. Graviditet är ett viktigt tillfälle att fånga upp dem som inte deltagit i screening.

Vi undviker biopsier under graviditeten, men om cellprovet visar på dysplasi ska erfaren kolposkopist utesluta invasiv cancer. Det är för länge att vänta till efter graviditeten. 

Se SFOG /C-ARG/Rapporter/Riktlinjer för handläggning av atypiskt cellprov vid graviditet.

Om cancer påträffas kan vi oftast klara både graviditeten och behandla patienten i tidigt skede.

Under fertilitetsutredning ska cellprov inte glömmas bort, då patienten oftast tror att det ingår blad alla de prover som tas då.

Undvik att ta cellprov under pågående mens, pågående infektion eller inom tre månader post partum. Utredning av misstänkta förändringar ska dock ej fördröjas. Ange sista menstruation i remissen.

Kvinnor kallas till screening till och med 60 års ålder. Därefter kan cellprovtagningen upphöra, under förutsättning att hon haft invändningsfria prover fram tills dess.

Äldre kvinnor med kraftigt atrofiska, eventuellt lättblödande slemhinnor kan behandlas med lågdosöstrogen. I okomplicerade fall utan andra symtom rekommenderas patienten att köpa Ovesterinkräm eller vagitorier receptfritt. Efter ett par månader tas cellprovet.

Vid behov konsulteras barnmorskemottagningens läkare. Om andra symtom framkommer, t ex blödningar, inkontinens, framfall, tryckkänsla, suspekta palpationsfynd eller samlevnadsproblem konsulteras den lokala läkaren eller remitteras till gynekolog. Besöket har då fungerat som inkörsport till hjälp för känslig problematik som patienten annars kanske inte vågat söka för.

Kontaktblödning är ett allvarligt symtom och ska utredas med kolposkopi, px och cervixskrap. Cellprov kan aldrig frikänna vid klinisk misstanke på malignitet.
Ett normalt cellprov frikänner inte ett tidigare avvikande prov.

Många äldre kvinnor har inte deltagit i screeningen i tillräcklig omfattning. Avvisa därför inte äldre kvinnor som söker för ”ett cellprov”, men hänvisa helst till gynekolog eller familjeläkare.

Kvinnor som genomgått total hysterektomi på benign indikation och som ej haft cellförändringar kan på begäran tas ur kallelseregistret via Cellprovskansliet.

Kvinnor som genomgått strålbehandling mot underlivet ska ej följas med cellprover. De är svårbedömbara och kan på begäran tas ur kallelseregistret.

Kvinnor som behandlats för dysplasi ska sedan kontrolleras på barnmorskemottagning vartannat år i 20 år via cellprovskontrollen. Postmenopausala kvinnor ska lämpligen ta lågdosöstrogen för att undvika synekier och cervixstenos. Cellprovtagning är då inte något problem.

Om cellprov tas samtidigt med biopsi måste man kryssa i på remissen att patienten inte ska ha svar på cellprovet från laboratoriet. Faran är att patienten får ett normalsvar från laboratoriet på cellprovet och sedan ett besked från mottagningen att PAD var avvikande. Detta upplevs som ytterst obehagligt och ifrågasätter trovärdigheten. Blockera remissvaret och diktera i journalen att patienten ska ha ett samlat svar på proverna.