Översikt och flödesschema

Syftet med Gynekologiska Cellprovskontrollen är att förebygga sjukdom och död i invasiv livmoderhalscancer genom screening av symtomfria kvinnor för att upptäcka, behandla och följa upp dysplasier.

Kvinnoklinikerna har det övergripande ansvaret för behandlingspolicyn.

Cytologlaboratoriet i Gävle (Laboratoriemedicin, Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi) hanterar databasen, kallar patienter, diagnostiserar proverna och skickar ut normalsvar till kvinnorna.

Bethesda terminologi används.

Kallelse sker vart tredje år från 23 – 60 års ålder. Påminnelse går ut efter fyra månader till kvinnor som uteblir från screening.

Kvinna som är behandlad för dysplasi, dvs CIN 1, CIN 2 och CIN 3 med diatermi, laser eller liknande remitteras till Kontrollfilen (via Cellprovskontrollen) och kallas vartannat år i 20 år.

Prov tas med spatel från bakre fornix och portio. Borste i cervix. Ej bomullspinne.

Undvik cellprov under mens, vid lokal infektion eller postpartum. Postmenopausala kvinnor kan behöva lågdosöstrogen innan man får bedömbara prover.

Kvinnor upp till 70 år som ej lämnat prover till och med 60-års ålder ska i samverkan med gynekolog rekommenderas att lämna cellprov, helst efter en tids lågdosöstrogen.

En del kvinnor blir onödigt oroade vid utredning av cellförändringar. Så snart cellförändringar kommer på tal bör patienten därför få information, lämpligen i enlighet med foldern ”På tal om cellförändringar” som kan rekvireras från Cellprovskansliet på Cytologlaboratoriet på tfn 026-154883 eller eva.danielsson@lg.se

Remisser och skriftliga besked bör följa mallarna i vårdprogrammet.

En särskild grön remiss utformad i form av checklista underlättar för avsändaren och ger fullständig information till patient och mottagare.

Om cellprov och px tas samtidigt ska patienten få ett samlat svar av undersökaren, så att patienten ej får två motstridiga svar.

Se flödesschema