Remissinformation

Remisser

Endast laboratoriets egna remisser skall användas.
För att skriva ut remiss, gå till Plexus, elektroniska blanketter.
Kan endast skrivas ut inom Region Gävleborg.
Externa beställare kan kontakta kundtjänst 026-15 55 55.

 

Remisstyp Artnr
Allmän cytologi 1272
Indicerad vaginalcytologi-cellprovskontroll 773
Histopatologi 418
HPV-test 12357
Spermaanalys  1274
Obduktion 1271
*Fastställande av dödsfall, primärvården 247007
*Fastställande av dödsfall, internt 247144
*Adresskort avliden 247138

*Finns ej som elektronisk remiss, rekvireras från OneMed kundtjänst 0770-11 11 15  

Remissifyllande

Kvaliten på diagnosen avgörs i många fall av hur den kliniska frågeställningen preciserats på remissen.

 • Vid smittorisk se providentitet och smittmärkning.
 • Streckkoden för patientidentitet och remissinstans skall vara tydlig.
 • Remissen ska alltid (med undantag av prov som kodas enligt Offentlighet- och sekretesslagen) vara ifylld med fullständiga patientdata (10-siffrigt personnummer), namn, ansvarig läkare (läsbart), avdelning/mottagning och sjukhus/hälsocentral.
 • Skulle remitterande enhet inte vara betalningsansvarig, så måste annat kostnadsställe anges på remissen.
 • Önskas kopia på remisssvar till annan klinik, så ange detta.
 • Ange alltid telefon-och faxnummer eller p-söknr om svar på fryssnitt eller snabbsvar önskas.
 • Skriv med svart kulspetspenna eller på maskin. Blå kulspetsskrift ger dåligt resultat vid scanning av remiss.
 • Fyll i antal insända burkar, rör och objektglas.
 • På remiss anges vad det insända provmaterialet omfattar och dess ursprungslokalisation i kroppen. OBS! exakt samma uppgifter om lokalisation måste stå på relevant preparatburk.
 • Förkortningar VÄ (vänster) och HÖ (höger) ska användas.
 • Använd gärna teckningar- förtryckta eller egna.
 • Om möjligt fyll i tidigare patologisk och cytologisk undersökning om detta gjorts vid annat laboratorium.