Några tumregler för analysresultat med kvalitet

Patientens identitet

Identiteten skall alltid kontrolleras före provtagningen.

Märk alltid provröret före provtagningen med lidnummeretikett från remissens baksida alternativt etikett med patientens identitetsuppgifter.

Venösa prov

Försök att ta venösa prover helt utan stas eller med så lite stas som möjligt, eftersom stas kan ge felaktiga analysresultat.

Tag aldrig prov från "dropparm"! Om detta är oundvikligt måste man kassera de första 10 mL även om tid (ca 1 timme) förflutit sedan den sista infusionen.

I vissa sitautioner är det svårt att samla tillräcklig volym blod som anges för analyser, t ex vid barnprovtagning. Då är det bättre, beträffande blodprovtagning, att samla ett eller ett par välfyllda rör istället för flera halvfyllda rör.

Rören skickas tillsammans med flera beställningar.

Ange rutin/akut för analyser.

Plasmarör

Skaka aldrig ett provrör.
Rör med antikoagulantia skall vändas (ej skakas) 10 gånger omedelbart efter provtagningen, helst i vagga för provrör.

Serumrör

Skaka aldrig ett provrör.

Alla serumrör skall vändas försiktigt ca 10 gånger efter provtagningen, helst i vagga för provrör.

Provrör skall efter provtagningen förvaras stående. Om blodet koagulerar i liggande provrör fastnar koagel i proppen, vilket medför sämre serumseparation och risk för blodstänk vid öppnandet.

Rör för serumanalyser (rör med gul eller röd propp) ska koagulera i rumstemperatur 30 minuter före centrifugering.

Rör med tillsats

Rör med tillsats skall vändas (ej skakas) 10 gånger omedelbart efter provtagningen för att åstadkomma en ordentlig blandning.

Obs! Alla rör med flytande antikoagulantia skall fyllas tills vacuumeffekten upphör. Detta för att garantera en reproducerbar utspädning.

I rör som fyller 4,5 mL skall nivån ligga vid den svarta triangeln i etikettens övre hörn, ± 5 mm.
Små rör som fyller 1,8 mL skall fyllas till nederkant på det blå strecket.

Postbefordran av prov

Posttransport av biologiska prover skall ske enligt ADR-S, Statens räddningsverks författningssamling.

Huvudprincipen är att ge täthet i 2 led, provtagningskärl och innerförpackning med absorberande material.
Provpåsar finns att rekvirera från Proceedo.

Externa prov

Vid beställning av analyser som ej utförs vid Enheten för Klinisk Kemi Gävleborg finns information under Provtagningsanvisningar. Om information angående önskad analys inte finns där hjälper laboratoriet gärna till med upplysningar om var analysen utförs. Laboratoriet hjälper till med paketering och sändning av proverna, kostnader för förpackningsmaterial och porto debiteras beställaren.

Analysresultatens tillförlitlighet

De olika analysmetodernas precision och tillförlitlighet kontrolleras kontinuerligt med externa och interna kontrollsystem. Analysresultat som starkt avviker från referensintervall kontrolleras genom förnyad analys av samma prov eller på annat sätt. Om ni misstänker att ett analysresultat inte är korrekt är vi tacksamma för en omedelbar kontakt med laboratoriet

För många analyser gäller att ikterus/hemolys/lipemi påverkar analysresultatet. Förekommer detta anges det som kommentar på svaret.

Orsak till ett felaktigt resultat kan vara att provet förväxlats eller märkts fel i samband med provtagning eller att provtagningsföreskrifterna inte följts.