Blodsmitta

Vid all provtagning och hantering av blodprodukter finns en risk för överföring av smitta. Blodprov med ökad risk för smitta vill vi kunna hantera med speciella rutiner.

Vid sjukdomsutredning av patient med misstänkt blodsmitta bör denna misstanke bekräftas eller avfärdas innan prov sändes för fortsatt utredning. Begränsa all provtagning så mycket som möjligt. Provtagaren skall iakttaga nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Röret placeras i hylsa under transport till Kliniskt Kemiska Laboratoriet.
Provtagningskärl, transporthylsa och remiss skall vara märkta med gul etikett "Blodsmitta".