Prevention och tidig upptäckt - cancersjukdomar

Förebyggande insatser är viktiga för att minska förekomsten av cancer. Cancersjukdomar kan upptäckas tidigt genom uppmärksammande av tidiga symtom, så kallade alarmsymtom samt genom screening.

Screening är när symtomfria personer i en viss åldersgrupp erbjuds undersökning i syfte att hitta tidigt stadium av cancer när sjukdomen är fortfarande botbar.

I Sverige finns idag nationella screeningprogram för bröstcancer och livmoderhalscancer. Socialstyrelsen rekommenderar även screening för tarmcancer, som kommer införas i Region Gävleborg under 2020.