Min vårdplan (MVP) - SVF

Alla patienter ska erbjudas en individuell vårdplan. Planen ska förutom behandlingsinformation också innehålla individuellt anpassade cancerrehabiliterande åtgärder.

I detta innefattas även att alla patienter och närstående ska informeras om rätten till förnyad bedömning. Planen ersätter inte den individualiserade information som varje patient måste ha, dokumentet syftar i stället till att medvetandegöra vilken typ av information som är absolut nödvändig för att patienten själv ska förstå sin situation och vad hen har rätt att få information om.

För att varje patient ska förstå vad ”just min” cancerdiagnos är och innebär ska all information/utbildning lämnas både muntligt och skriftligt för att patienter och närstående ska kunna repetera informationen och få möjlighet att utifrån densamma formulera frågor till kontaktsjuksköterska eller läkare. Personalens kunskap om rätten till förnyad bedömning liksom om fast vårdkontakt ska säkerställas och dokumenteras.

I Min vårdplan ingår att alla patienter få sitt rehabiliteringsbehov bedömt och att en individuellt anpassad cancerrehabilitering samt plan erbjuds alla patienter med behov av rehabiliterande åtgärder, från fastställd diagnos, under behandling liksom under uppföljningen. Psykosocialt stöd är en del av cancerrehabilitering och ska erbjudas alla patienter och närstående vid behov, oavsett diagnos eller ålder. Kontaktsjuksköterskan ska kunna förmedla kontakt när ett utökat behov av psykosocialt stöd uppstår. Patienter och närstående ska oavsett diagnos och bostadsort erbjudas cancerrehabilitering från fastställd diagnos, under pågående behandling likaväl som under uppföljningsfas/palliativ vårdfas. Det psykosociala stödet är en av de cancerrehabiliterande åtgärder som både patienter och närstående ska erbjudas.

Mallar - Min vårdplan

Här nedan återfinns malltexter till Min Vårdplan (MVP) som ni kan använda i ert arbete att forma MVP utifrån specifik tumörgrupp och filerna är angivna bakom vilka flikar de skall sitta. (Förslaget är att använda en ringpärm i PP med ficka artikelnr på Ringpärm:881021,Register: 1-15 och visitkortshållare:931167, allt i proceedo.)

Innehåll Min vårdplan

Framsida

Innehållsförteckning

Flik 1 Lite text om vad MVP är tillför samt kontakt uppgifter till kontaktsjuksköterskor för den specifika tumör gruppen 

Flik 2 Generella kontaktuppgifter där behöver ni fylla på om ni har några specifika kontaktuppgifter som gäller för ert vårdförlopp över de som är angivna

Flik 3 Möjlighet för patient att sätta in sitt original som vi scannat in

Flik 4 Medicinska fakta utifrån specifik tumörgrupp vad som gäller det man har kommit överens om inom RCC U Ö/ region Gävleborg. Här sätts även info om kvalitetsregister 

Flik 5 Forma utifrån vårdförlopp

Flik 6 Utifrån vad som är aktuellt för det specifika vårdförloppet, samt exempelvis sätter man här även info om naturläkemedel 

Flik 7 Vad som är aktuellt för den enskilde

Flik 8 Här återfinns information om de resurser som finns för patienten i dennas vårdförlopp, sex och samlevnad, behovsbedömning, cancerrehabiliteringsplan med mera 

Flik 9 Forma utifrån vårdförlopp

Flik 10 tomma blad

Flik 11 Generell info

Flik 12 Generell info

Flik 13 Generell info, men ta kontakt med berörda patientföreningar för aktuell info som ska in här

Flik 14 Patienthotell, ny medicinskbedömning, sjukresor

Dokument - Min vårdplan