Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Målet är att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sin unika situation, behov och egna resurser, vilka kan skifta under processen. Cancerrehabilitering innebär att se hela människan i sitt livssammanhang.

Fördjupad information om cancerrehabilitering inklusive bedömning och insatser finns i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering samt i de nationella målen för cancerrehabilitering. Där belyses även närståendes situation och behov av stöd samt att barn som anhöriga har lagstadgad rätt till information, råd och stöd då en vuxen i familjen är svårt sjuk.

Behov av rehabilitering

Cancerrehabilitering är aktuellt under hela processen från misstanke om cancersjukdom och framåt. Behov av rehabilitering ska därför bedömas regelbundet. Patient och närstående ska återkommande få information om vilka rehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka insatser som erbjuds. I patientens skriftliga vårdplan, Min Vårdplan, ska cancerrehabilitering ingå.

Såväl patienter som närstående kan omfattas av rehabiliteringsinsatser. Närstående kan vara exempelvis partner, barn, förälder, syskon eller annan person som patienten anser sig ha nära relation till.

All personal inom hälso- och sjukvård ska göra grundläggande behovsbedömningar och ge grundläggande insatser inom cancerrehabilitering. Vid mer avancerade behov ska patienten erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering, exempelvis kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist. Även andra professioner som sjuksköterska, läkare och tandläkare kan arbeta specialiserat med cancerrehabilitering.

Barn som anhöriga

Det femte målet i den nationella planen för cancerrehabilitering handlar om barn som närstående. Barn som anhöriga har en särställning då hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att ge information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller avlider.

För en person som är sjuk är det angeläget att få stöd i att möta barnets tankar och frågor och avlastas genom att känna att barnet får hjälp också av andra vuxna. För barn som närstående är det angeläget att synas och bli bekräftat.

Levnadsvanor

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att insjukna i cancer. Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, vara måttlig med alkohol, regelbunden fysisk aktivitet, undvika övervikt och vara försiktig i solen minskar du din risk för ett flertal cancersjukdomar. Om levnadsvanor - hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Cancerrehabilitering inom Region Gävleborg

Uppsala Örebros cancerplan 2016-2018 fastställdes 2014 och är ett resultat av regionalt samarbete med de sju regioner/landstingen i regionen och är grunden för det långsiktiga arbetet i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. I cancerplanen finns beslutade åtgärder gällande cancerrehabilitering att:

  • Alla patienter ska få sitt rehabiliteringsbehov bedömt.
  • Individuellt anpassad cancerrehabilitering ska erbjudas alla patienter med behov av rehabiliterande åtgärder, under pågående behandling liksom under uppföljningen.
  • Psykosocialt stöd som en del av cancerrehabilitering ska erbjudas alla patienter och närstående vid behov, oavsett diagnos eller ålder. Kontaktsjuksköterskan ska kunna förmedla kontakt när ett utökat behov av psykosocialt stöd uppstår.

Cancerrådet Gävleborg och Cancerstrategi Gävleborg har cancerrehabilitering som ett av sina arbetsområden för att stärka patientens ställning enligt beslutade åtgärder i sjukvårdsregionens Uppsala Örebros cancerplan.

1 januari 2017 startade projektet ”Införande av cancerrehabilitering - en del av Cancerstrategi Gävleborg”. Syftet är att inom Region Gävleborg följa upp och implementera cancerrehabilitering enligt ovanstående mål och beslutade åtgärder för respektive tumörvårdförlopp (SVF).