Cancerrådet Gävleborg och Cancerstrategi Gävleborg

Region Gävleborg arbetar på olika plan för att åstadkomma förbättringar inom cancervården.

Cancerrådet Gävleborg har bildats för att bland annat bevaka olika utvecklingsområden och implementering av nya behandlingar. Cancerstrategi Gävleborg är ett övergripande projekt med syfte att initiera och genomföra egna utvecklingsprojekt inom Region Gävleborg.

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro (RCC Uppsala Örebro) är en kunskaps- och kompetensorganisation i sjukvårdsregionen med uppgift att bland annat samordna cancerverksamheten i regionen. RCCs uppdrag utgår från den nationella cancerstrategin.

Samverkan och patientmedverkan är avgörande

Ett av de största arbetena inom cancerstrategi Gävleborg just nu är införandet av det nationella systemet med standardiserade vårdförlopp och kortare väntetider för cancervård, en nationell satsning och viktig utveckling av den svenska cancervården.

Vårdförloppet beskriver och definierar innehållet från alarmsymtom om misstanke till cancer, vad som ska ligga till grund för välgrundad misstanke om cancer, vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling, och med vilka väntetider som gäller.

Målet är att tiden från misstanke till start av behandling ska bli så kort som möjligt utan att sänka kvalitén på vården. För mer information se RCC eller 1177.

Under 2015 infördes systemet för akut myeloisk leukemi (blodcancer), huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar. Utöver dessa fem kommer Region Gävleborg under 2016 införa ytterligare 13 vårdförlopp:

Aktuellt