Barn som far illa

I barnhälsovårdens övergripande mål ingår:

  • att stödja föräldrar i sitt föräldraskap
  • att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn
  • att uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle

Detta förtydligas i barnkonventionen. I artikel 3, 6 och 19 formuleras att: "Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av förälder eller vårdnadshavare."

När vi får kännedom om att ett barn far illa, utsätts för våld och eller bevittnar våld i sin närhet har vi inom barnhälsovården skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten.

Orosanmälan till socialtjänst vid misstanke om att barn far illa - Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg - rutin (pdf)

Orosanmälan till socialtjänst vid misstanke om att barn far illa - Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg - blankett (word)

Orosanmälan till socialtjänst vid misstanke om att barn far illa - Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg - checklista (word)