Om psykisk hälsa - asylsökande och flyktingar

Uppdrag psykisk hälsa - nyanlända och asylsökande (SKL): verktyg, utbildningar, filmer och manualer. Kunskaps- och inspirationsbank för dig som arbetar aktivt med gruppen nyanlända och asylsökande.

Uppdrag psykisk hälsa - verktygsbanken (SKL): information, insatser, metodstöd och stödjande verktyg för att stärka arbetet för asylsökande och nyanlända.

Barn på flykt - rapporter och checklistor (Rädda barnen): För dig som jobbar med barn som nyss har kommit till Sverige och vill veta mer om barn och familjer på flykt.

Transkulturellt centrum - aktuella utbildningar: Transkulturellt centrum (Stockholms läns landsting) arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och sjukvårds- samt tandvårdspersonal i transkulturella frågor och för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter.