Inför hygienutbildningen

Obligatorisk hygienutbildning 

Utbildning för all personal i patientnära vård

Underlag hygienutbildning

Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs oberoende av vårdgivare och vårdform.

Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 gäller från 1 januari 2016.