Hygienombud

Hygienombudsmöten våren 2020

Med anledning av Corona-viruset och den ökade smittspridningen är vårens hygienombudsmöten inställda. De planeras till hösten. 

Presentationsmaterial och anteckningar

Hygienombudsmöten 

Utbildning av observatörer våren 2017 (pdf) - basala hygienrutiner och klädsel

Hygienombudets ansvar

  • Förmedla hygieninformation inom sin vårdenhet.
  • Delta vid fortlöpande utbildningar och informationstillfällen. 
  • Vara stödperson vid de tillfällen när problem och oklarheter rörande hygienfrågor uppstår.
  • Vara länken mellan hygiensjuksköterskan och vårdenheten.