Hygieninformation A-Ö - för hygienombud och övrig personal

Information från vårdhygien riktad till medarbetare inom Region Gävleborg, externa vårdgivare och kommunala boenden.

A-Z sjukdomsinformation Information från smittskydd om hantering av olika sjukdomar.
Basala hygienrutiner Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 samt Region Gävleborgs rutin Hygien- och klädregler. E-utbildning i basala hygienrutiner.
Desinfektion och städning vid smittsamma sjukdomar Desinfektion och städning vid smittsamma sjukdomar, slutdesinfektion och slutstädning samt förrådshantering.
Egenkontroll Rutin och checklista för egenkontroll av vårdhygienisk standard.
Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter Svensk förening för Vårdhygien (SFVH) - riktlinjer för förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk- och tandvård.
Hygien- och klädregler Syftet med hygien och klädreglerna är att förhindra smittspridning. Reglerna är tillämpliga inom alla förvaltningar som har patientnära vård inom Region Gävleborg.
Lokalvårdens hygien-  och klädregler Rutin för lokalvårdspersonal.
När Vårdhygien ska kontaktas Rutin i Region Gävleborg
Stick- och skärskador Stick- och skärskador samt blodstänk, rekommendation till lokal anvisning.