Läkemedel

Många vårdskador orsakas av fel i läkemedelsanvändningen. Ofta blir resultatet en förlängd sjukhusvistelse, med ökat patientlidande och en mer resurskrävande vård som följd.

För att minska de läkemedelsorsakade vårdskadorna är det viktigt att fokusera på lämpligt läkemedelsval och en bättre anpassad dosering för den enskilde patienten.

Exempel på förbättringsområden inom läkemedelsanvändningen är att slutenvården ska ha dokumenterade rutiner för utskrivningsinformation i form av läkemedelsberättelse, inklusive en aktuell läkemedelslista till patienten.