Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Vårdrelaterade infektioner (VRI) innebär onödigt lidande och ska förebyggas.

En nationell punktprevalensmätning genomförs en gång om året på alla slutenvårdsavdelningar. Utöver den nationella mätningen görs inom Region Gävleborg mätningar en gång i månaden.

Det pågår förbättringsaktiviteter på olika nivåer inom Region Gävleborg för att minska förekomsten av VRI.