Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Ett smittförebyggande förhållningssätt bland all vårdpersonal är av största betydelse för att minska andelen vårdrelaterade infektioner.

Basala hygienrutiner och korrekt klädsel, det vill säga handdesinfektion, korrekt användande av skyddshandskar och skyddsförkläde/rock är hörnstenar i ett smittförebyggande förhållningssätt, se Hygien- och klädregler för personal, länsgemensam rutin hälso- och sjukvård (pdf).

Observationsstudier och självskattning är en egenkontroll för hur regionens hygienregler efterlevs och ska vara en utgångspunkt för förbättringsarbete, samt höja medvetenheten om hygienrutiner.

Utöver de nationella mätningar som utförs varje år mäter Region Gävleborg efterlevnaden till kläd- och hygienrutiner genom observationsstudier varje månad. Målet är inställt på 90 % följsamhet.