Storsatsning på första hjälpen till psykisk hälsa

Region Gävleborg och länets kommuner storsatsar på första hjälpen till psykisk hälsa. Under två veckor i augusti genomfördes instruktörsutbildningar för att föra kunskapen vidare till tusentals länsbor.

Tillsammans med kommunerna i länet genomför Region Gävleborg en bred utbildningssatsning inom suicidprevention och psykisk ohälsa. 29 instruktörer, fördelade på länets kommuner, har utbildats i första hjälpen till psykisk hälsa. Instruktörerna är nu behöriga att i sin tur hålla utbildningar inom sina respektive organisationer med inriktning på ungdomar, vuxna och äldre.

Kunskap ska förhindra självmord

Under perioden 2010–2019 tog 564 invånare i Gävleborg (15 år eller äldre) sina liv, alltså drygt 56 personer i genomsnitt per år. Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare, det så kallade självmordstalet, i genomsnitt var 23,7. Detta gör att Gävleborg är den region som hade det tredje högsta självmordstalet bland Sveriges 21 regioner under perioden.
Första hjälpen-utbildningen är en satsning som genomförs i ett led av ett kontinuerligt arbete för att motverka psykisk ohälsa och främja folkhälsa. Det är Karolinska institutet och NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) som ansvarar för denna evidensbaserade utbildning som ger kunskaper i att kunna se tecken på psykisk ohälsa, ge stöd till den behövande och hänvisa till vård om det behövs. Utbildningen kan jämföras med hjärt- och lungräddning (HLR) men för den psykiska hälsan.

– Folkhälsan utvecklas överlag i rätt riktning, men hälsan är inte jämlikt fördelad mellan olika grupper i länsbefolkningen och oftast beror ojämlikheten på sysselsättning och inkomst. Personer med låg inkomst, arbetslösa unga vuxna och ensamstående föräldrar har till exempel genomgående högre förekomst av psykiska besvär än andra. Ojämlikheter i psykisk hälsa medför oacceptabla skillnader i välbefinnande och livskvalitet, men också i levnadsvanor och fysisk hälsa mellan olika grupper. En sådan orättvisa måste motverkas och den här satsningen är en av många åtgärder som måste genomföras, säger regionråd Tommy Berger (S), sammankallande i Nätverk Välfärd där Gävleborgs kommuner och Region Gävleborg samverkar inom socialtjänst, omsorg/omvårdnad och utbildning.

Region Gävleborg samordnar i nätverk

Region Gävleborg samordnar instruktörerna i ett nätverk så att kommunerna framöver kan stötta varandra i genomförandet av utbildningar. Hur kommunerna genomför utbildningarna internt ser olika ut. Hudiksvall har ett kommunstyrelsebeslut på att alla medarbetare i kommunen (3 760 tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön) ska utbildas inom kommande år. Gävle kommun har sedan tidigare två instruktörer som redan utbildat cirka 1 000 medarbetare under fem år.

– I år har fem instruktörer utbildats. Vi planerar för att alla kommunanställda ska erbjudas utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa och räknar därför med en breddad kunskap på området eftersom våra anställda utgör cirka tio procent av kommunens befolkning, säger Madeleine Lundholm, skolkurator och samordnare för suicidpreventionsfrågor i Hudiksvalls kommun.

För mer information:
Det suicidpreventiva arbetet i Gävleborg  

Psykisk hälsa och suicidprevention — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention | Karolinska Institutet (ki.se)