RFSL Gävleborg får årets länsfolkhälsopris

Årets Länsfolkhälsopris går till RFSL Gävleborg. De får länsfolkhälsopriset för deras arbete med att skapa en god och jämlik hälsa för unga HBTQ personer i länet.

Det är nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborgs län som utser det vinnande bidraget.

- Folkhälsoarbete handlar om att utjämna skillnader i hälsa. Det känns väldigt roligt att uppmärksamma en verksamhet som riktar sig mot en grupp unga som vi vet är utsatta för en större ohälsa, säger Kerstin Almén, ordförande Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, och tillägger:

- Att det finns olika former för delaktighet, igenkännande och trygghet är viktigt för alla. Men särskilt viktigt är det för dem som av olika anledningar har eller upplever ett större utanförskap.

Den fullständiga motiveringen lyder: RFSL Gävleborg har genom sin verksamhet bidragit till att skapa en god och jämlik hälsa för unga HBTQ personer i länet och därmed bidragit till ett hållbart Gävleborg med ett samhälle som är tillgängligt och inkluderande för alla. Genom sociala träffpunkter både fysiskt och via digitala kanaler samt genom självstärkande föreläsningar och aktiviteter har RFSL Gävleborg lyckats skapa ett forum, där HBTQ personer har känt sig trygga att utveckla sin identitet och kunna vara sig själva samt minskat känslan av ensamhet.

En stark självkänsla är en viktig förutsättning för att kunna påverka sin livssituation och sin hälsa. Som ett komplement till dagens digitala kanaler har RFSL Gävleborg skapat naturliga samtalsforum där gruppen unga HBTQ personer kan mötas och utvecklas tillsammans.

Uppmuntra värdefulla insatser

Länsfolkhälsopriset instiftades år 2005 och syftar till att uppmuntra och uppmärksamma goda och värdefulla insatser på folkhälsoområdet. Såväl föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset. Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att nominera.

Bedömningskriterierna är enligt följande:

  • De insatser som nomineras bör finnas inom de tre prioriterade målområdena i länsfolkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg:
    - Delaktighet och inflytande i samhället
    - Barn och ungas uppväxtvillkor
    - Ekonomiska och sociala förutsättningar
  • Särskild vikt läggs vid insatser som väntas ge spridning och långsiktiga effekter.

Prioriterade insatser är sådana som bidrar till utjämning av ojämlikheten i hälsa.

Mer information

Känner du något som har gjort värdefulla insatser på folkhälsoområdet under 2020? Då kan du nominera någon till Länsfolkhälsopriset. Mer information om hur du går till väga.