Orosanmälan gällande barn ska skickas till den kommun där barnet är skrivet

Region Gävleborgs dataskyddsombud har fått information om ett flertal avvikelser gällande orosanmälningar, vid misstanke om att barn far illa, som skickats till fel kommun och vill på grund av detta påminna om korrekt hantering.

Orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa ska som regel göras till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är placerat utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet du ska göra anmälan till.

Det är viktigt att orosanmälan skickas till rätt kommun. En orosanmälan till fel kommun kan leda till fördröjning av hantering samt innebära att sekretessen röjs.

Som stöd i att få fram information om vart barnet är skrivet kan vårdgivare använda sig av sökning i befolkningsregistret. Se manual Ta reda på barns personuppgifter (pdf).

Det finns även en hänvisning till befolkningsregistret i gällande blankett för orosanmälan vid misstanke om att barn far illa.

Aktuella adresser till socialtjänst i alla länets kommuner finns på sista sidan i rutinen och i checklistan.

Privata vårdgivare med avtal hittar rutin, checklista samt blankett som stöd vid orosanmälan vid misstanke om att barn far illa här på samverkanswebben.

Din orosanmälan är viktig för att uppmärksamma barn som far illa!