Ny hälsovalshandbok

Regionfullmäktige beslutade i april månad om ny hälsovalshandbok som träder i kraft den 1 oktober 2021. Hälsovalshandboken är ett upphandlingsdokument inom vårdvalssystemet, där Region Gävleborg definierar både för den offentliga och privata primärvården vilka minimikrav som ska gälla.

Den tidigare hälsovalshandboken är cirka tio år gammal och har sedan dess visserligen uppdaterats men grunderna har varit samma. Den nya hälsovalshandboken innebär färre formella krav och större flexibilitet utifrån att hälsocentralerna har olika förutsättningar i storlek, antal listade och demografi.

– Handboken idag ska ha större tillit till att vårdgivarna arbetar för sina patienters bästa och den ska skapa förutsättningar för att möta framtidens vårdbehov, säger Johan Sörensson, stabsdirektör.

Den nya hälsovalshandboken skiljer sig framförallt från den tidigare upplagan på fem sätt: strukturen, tillgängligheten, bemanning och kompetens, digitala vårdmöten (DVM) och tilldelning.

I frågor och svar nedan kan du bland annat läsa mer om det.

Frågor och svar hälsovalshandboken

Tidigare revideringar har skett reaktivt med utgångspunkt i utvecklingsarbeten som redan har färdigställts. Den nya handboken ska bland annat stödja utvecklingen med God och nära vård. Invånarens/patientens behov står i fokus.

Hälsovalshandboken har nu en större tillit till att vårdgivarna arbetar för patienternas bästa utifrån sina egna förutsättningar på hälsocentralen. Det kan vara utifrån att hälsocentralerna varierar i storlek, antal listade och demografiska skillnader. Vården ska utgå ifrån patienterna.

Att handbokens innehåll och layout har uppdaterats.

Vårdgarantin gäller, det vill säga att våra patienter ska få kontakt med primärvården inom en dag och medicinsk bedömning inom tre dagar. Däremot öppnar nya handboken upp för att vårdgivarna, som är bättre lämpade att avgöra behovet av exempelvis öppettider.

Det har tydliggjorts att varje vårdgivare ska anpassa sin verksamhet och bemanning utifrån sina förutsättningar, exempelvis demografi och antalet listade, att bemanna sin hälsocentral.

Tidigare har kravet varit att alla hälsocentraler skulle ha samma öppettider och bemanning. Nu får vårdgivarna lite större handlingsutrymme. Det ska exempelvis finnas en läkare fysiskt på plats under öppettiderna. En distriktssköterska ska finnas tillgänglig under öppettiderna.

Hälsocentralerna ska också bemannas av minst en allmänspecialist, vars arbetsuppgifter är uppräknade och ganska omfattande. För att möjliggöra för större flexibilitet än tidigare, står det i handboken att allmänspecialisten ska vara tillgänglig för hälsocentralen hela tiden och fysiskt på plats minst en dag per vecka.

I handboken ställs det krav på att alla vårdgivare i primärvården deltar i införandet av digitala vårdmöten (DVM).

Tidigare fick den som startade en hälsocentral automatiskt en tilldelning av personer i närområdet, det vill säga ”ta över” en del av befolkningen från andra hälsocentraler, därtill också en del av den ekonomiska ersättningen. Förutsättningarna förändras i den nya handboken och ingen sådan ersättning kommer att utgå vid nyetablering.