Nu har vi förenklat ansökningsförfarandet för sociala investeringar

Arbetet med sociala investeringar vid Region Gävleborg påbörjades 2018 som ett sätt att uppmuntra och möjliggöra för att nya, förebyggande, arbetssätt och metoder utvecklas och testas i samverkan mellan minst två verksamheter.

 

Arbetet utvärderades 2021 och utvecklas ständigt. Inför att nya sociala investeringar ska kunna starta år 2024 har flera förändringar genomförts.

Vi har nu  en förenklad ansökan, med beslut fördelat i två omgångar. Vid det första beslutstillfället avgörs vilka idéer om sociala investeringar som vi ser som mest angeläget att investera i: var behoven är som störst och var vi genom de förändrade arbetssätten, har störst möjlighet att åtgärda dessa behov. Därefter följer ett gemensamt utformande av den sociala investeringen. Stödresurser från Region Gävleborg hjälper aktivt de sökande aktörerna att utforma det nya arbetssättet. När den sociala investeringen är utformad så fattas beslutet om storleken på medlen.

Målet med de sociala investeringsmedlen i är att aktörer utvecklar, testar och utvärderar nya arbetssätt i samverkan. Ser ni behov av att utarbeta nya förebyggande arbetssätt i samverkan?

Under våren sker en ny utlysning av sociala investeringsmedel, sista ansökningsdag 1 juni.

Läs mer om Region Gävleborgs sociala investeringsmedel