Lärande för hållbar utveckling ska rusta barn och ungdomar för framtiden

I Gävleborgs län finns ett nätverk för lärande för hållbar utveckling (LHU). Nyligen beviljades nätverket 630 000 kronor från Region Gävleborg för att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Ullrika Forsgren, Sofia Lord och Signhild Olsson.

- Målet är att ge barn och unga kunskap, handlingskompetens, inspiration och hopp, för att kunna agera för en hållbar utveckling, säger Sofia Lord, strateg för LHU vid Gävle kommun.

I nätverket deltar länets alla kommuner. Sammankallande för nätverket är RucX, Regionalt utvecklingscentrum vid Högskolan i Gävle.

-Många barn och unga känner exempelvis oro för vad som ska hända med miljön och klimatet. Vi tycker att det är viktigt att de får möjligheten att diskutera sin oro. Genom att sätta ord på känslor får man kontroll och kan hantera det på ett konstruktivt sätt, säger Signhild Olsson, verksamhetsutvecklare inom RucX.

Kompetensutveckling och inspiration 

Pengarna som nätverket har fått kommer att användas till olika satsningar under tre år framåt.

-Bland annat anordnar vi så kallade inspirationsdagar på temat lärande för hållbar utveckling, säger Signhild Olsson.

Inbjudna till dessa inspirationsdagar är personer som på olika sätt arbetar inom skola och utbildning i länets alla kommuner, exempelvis lärare från förskola, grundskola och gymnasiet.

Att kompetensutveckla rektorer i Gävleborgs län kommer också att bli viktigt. Detta för att de ska få verktyg att kunna leda arbetet kring lärande för hållbar utveckling. Här ligger fokus både på undervisningens innehåll, det pedagogiska förhållningssättet och metoder, där elevernas delaktighet och inflytande är en viktig del.

-Sist men inte minst håller vi också på att göra en förstudie kring en naturskola i Gävleborg som inte finns i dag, säger Ullrika Forsgren, projektledare för LHU vid Gävle kommun.

En naturskola bedriver utomhuspedagogik med naturen som klassrum. Tanken är att stötta och uppmuntra pedagoger att hitta kreativa och lustfyllda sätt att öka elevernas kunskap och förståelse om naturen och hållbar utveckling.

I september 2015 enades FN:s medlemsländer om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menas såväl det miljömässiga, som det sociala och ekonomiska perspektivet. Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 är att hela samhället deltar. Så även skolan.

Fakta: Ekonomiskt stöd för miljösatsningar

Nätverket för lärande för hållbar utveckling är en aktör som har tilldelats ekonomiskt stöd för miljösatsningar av Region Gävleborg. Stödet kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg.

Vill du också söka stöd för att främja hållbar utveckling i Gävleborg? Här kan du läsa mer om hur du går tillväga. Länk: www.regiongavleborg.se/om/stod-bidrag-priser-och-stipendier