Sls hållbarhetsguide
Klimat och hållbarhet i det kliniska arbetet
Tips och inspiration för dig som är läkare

Klimat och hållbarhet – tips för dig i hälso- och sjukvården

Svenska läkaresällskapet har tagit fram en skrift om klimat och hållbarhet i det kliniska arbetet. Den innehåller konkreta exempel på aktiviteter som bidrar till en minskad miljöbelastning. Den belyser också områden som levnadsvanor, kontinuitet, läkemedelsbehandling och materialanvändning.

– Skriften ”Klimat och hållbarhet i det kliniska arbetet” är främst riktad till läkare, men berör också övrig sjukvårdspersonal som träffar patienter, säger Björn Ericsson, specialist i allmänmedicin och faktagranskare av skriften.

Innehållet tar upp vikten av att miljömässigt hållbarhetsarbete genomsyrar klinisk verksamhet. Att en förutsättning för hälsa men också för sjukvårdens drift är genom att ta hänsyn till de gränser som vår jord har.

– Hållbar hälso- och sjukvård handlar om att bedriva en jämlik, effektiv vård till rimliga kostnader och med minsta möjliga planetära belastning, säger Björn Ericsson.

3 övergripande principer för omställning till framtidens hållbara hälsosystem:

  1. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska befolkningens vårdbehov. Detta berör alltifrån insatser på samhällsnivå till primär- och sekundärpreventiva insatser inom sjukvårdens instanser.
  2. Att undvika överflödiga utredningar och behandlingar, vilka riskerar att skada mer än de gör nytta. Detta kräver att mängden och typen av vård som ges matchas till befolkningens vårdbehov.
  3. Att minska miljö- och klimatavtryck från vårdprocesser, läkemedel och material.
    (“Greening” of the health care sector). Detta handlar mycket om effektiv resurs- och energianvändning samt om optimering av patient- och vårdflöden.

Avsändare: Svenska Läkaresällskapet, arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård 2022