Ct-värdet vid bedömning av smittsamhet covid-19

I Region Gävleborg används tre olika realtids-PCR-metoder. På grund av tekniska orsaker rapporteras inte Ct-värdet automatiskt för akuta prover analyserade på Genexpert. Därför finns inte Ct-värdet på alla provsvar.

Realtids-PCR för SARS-CoV-2 baseras på att en målgen kopieras genom upphettning och nedkylning i flera cykler. Reaktionerna följs via fluorescens och den cykel som först påvisar en positiv signal kallas Ct-värde (cykeltröskelvärde).

Ct-värden är metodberoende och värden från olika metoder ska inte jämföras med varandra.

  • Ett lågt Ct-värde innebär en hög viruskoncentration i ett prov och därmed stor smittrisk.
  • Ett högt Ct-värde bör tolkas med försiktighet och i förhållande till klinik och provtagning. Ett högt Ct-värde behöver inte betyda att det är låg viruskoncentration i provet eller att patienten är mindre smittsam. Ett högt Ct-värde kan ses både tidigt och sent i sjukdomsförloppet men kan också vara resultat av preanalytiska felkällor.

Exempel på felkällor till ett högt Ct-värde:

  • felaktig provtagning
  • hämmande ämnen i provet
  • för mycket provtagningsvätska som späder ut viruskoncentrationen.

En patient som haft COVID-19 kan vara fortsatt positiv i realtids-PCR flera veckor efter tillfrisknandet.

Övergripande rekommendationer om tidsperioder för smittsamhet – Smittskyddsläkarföreningen (pdf)