Covidrapport visar tecken på social ojämlikhet

Medan Gävleborg har en överdödlighet som är en procent mindre än för riket har man samtidigt den näst högsta dödligheten i covid-19, efter Stockholm. En högre andel avlidna var män och de hade nästan genomgående underliggande sjukdomar. Region Gävleborg har under pandemin haft kapacitet att ta hand om alla som behövt vård.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har gett enheten för samhällsmedicin i uppdrag att göra en rapport för att hitta mönster och förklaringar som kan ha betydelse i den covidrelaterade dödligheten hittills i Gävleborg. Rapporten visar bland annat att faktorer kring sjuklighet och livsvillkor kan ha betydelse för smittspridningen i länet.

Till exempel är dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom och riskfaktorer som exempelvis fetma vanligare i Gävleborg än i riksgenomsnittet. Det kan också finnas andra faktorer i livsvillkoren, exempelvis möjligheten att distansarbeta, som är något lägre i Gävleborg. Detta är några exempel på faktorer som eventuellt kan ha betydelse för smittspridning, samsjuklighet och i förlängningen andelen avlidna.

Rapporten visar även att:

  • Andelen av de avlidna vårdade är jämförbar med många andra regioner men något högre än riksgenomsnittet. Däremot ligger andelen intensivvårdade strax under landets genomsnitt.
  • 70 procent av de avlidna är över 80 år och nästan hälften är över 85 år. Drygt tre fjärdedelar hade kommunal äldreomsorg.
  • Faktorer som haft betydelse för dödligheten är att smittspridningen i Gävleborg stundtals varit högst i landet.
  • Överdödligheten i Gävleborg är 5,3 procent medan siffran för Sverige är 6,3 procent.
  • Totalt sett avled 5,3 procent fler i Gävleborg under 2020 jämfört med snittet för 2015-2019. Ökningen kan tillskrivas covid-19 som under 2020 var den tredje vanligaste dödsorsaken hos män och den fjärde vanligaste hos kvinnor. Samma gäller för resten av Sverige.
  • Stora variationer finns bland länets kommuner.
  • Riskfaktorer för död i covid-19 är hög ålder och sjukdomar som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och lungsjukdomar. Sjuklighet och livsvillkor kan ha betydelse för smittspridningen.

Bra kvalitet på vården

Rapporten finner inga avvikelser i övrigt för Gävleborg i förhållande till övriga län. Det framkommer inget som visar på brister i vårdens kvalitet eller en sämre följsamhet till riktlinjerna i befolkningen, som förklaringar till de höga dödstalen i länet.

Dödligheten för intensivvårdade patienter med covid-19 ligger nära rikssnittet, trots att IMA-patienter inte vårdas på IVA i Gävleborg. Man kan heller inte se några brister i den palliativa vården på särskilda boenden.

Samverkan med andra län vid toppar

Sedan starten av pandemin har landets intensivvård samverkat för att bistå varandra vid plötsliga toppar i belastningen. Gävleborg har både tagit emot andra läns intensivvårdspatienter och skickat patienter till andra län.

– Pandemin pågår fortfarande och dess konsekvenser behöver följas även fortsättningsvis, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg.

Mer information

Dödlighet i Gävleborg under covid-19 - pdf

Frågor och svar

Det finns inga enkla eller helt entydiga svar på denna fråga. Smittspridningen, antalet bekräftade fall, är dock högst i landet i relation till befolkningen. Smittspridningen, liksom antalet döda, hade också en tydlig topp i december under andra vågen och möjliggjorde att smittan spreds till gruppen multisjuka äldre som utgör majoriteten av de avlidna.

Riskfaktorer bakom död i covid-19 är hög ålder och sjukdomar som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och lungsjukdomar. Faktorer kring sjuklighet och livsvillkor kan ha betydelse för smittspridningen i länet. Till exempel är dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom och riskfaktorer som exempelvis fetma vanligare i Gävleborg än i riksgenomsnittet. Det kan också finnas andra faktorer i livsvillkoren, exempelvis möjligheten att distansarbeta, som är något lägre i Gävleborg. Detta är några exempel på faktorer som eventuellt kan ha betydelse för smittspridning, samsjuklighet och i förlängningen andelen avlidna.

Diagnostiken, och angivande av huvudsaklig dödsorsak, är en generell svårighet när det gäller multisjuka sköra äldre. Uppgifter från exempelvis palliativregistret tyder på att merparten av dödsfallen med covid-19 inte var oväntade utifrån sjukdomshistoriken och journalgranskningar visar att det ofta kan vara svårt att avgöra vilken som är den avgörande orsaken till dödsfallet. Covid-19 anges i princip alltid som huvudorsak men det här gör att dödstalen för covid-19 inte är oberoende av utvecklingen i andra dödsorsaker. När det gäller den summera dödligheten framgår att överdödligheten är mer i nivå med den överdödlighet som finns i riket.

 

Inom Region Gävleborg är mortaliteten för IVA-patienter i nivå med riket i övrigt. Skillnader mellan sjukhusen men huvuddelen har vårdats i Gävle. För Hudiksvall och Bollnäs färre patienter och svårt att dra någon statistisk slutsats.

En förklaring är att Gävleborg haft en mycket hög testkapacitet i länet och därför hittat många positiva fall. Faktorer i länet kring sjuklighet och livsvillkor kan ha betydelse för smittspridningen men det finns också en generell kunskapsbrist när det gäller virusvarianternas och klustersmittornas betydelse i det läge av pandemin Sverige befinner sig i.