Covid-19 inte längre samhällsfarlig – detta gäller från 1 april

Från 1 april är covid-19 inte längre klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom i Sverige. Här beskrivs de förhållningsregler och indikationer för provtagning som gäller i Region Gävleborg.

Covid-19 är även fortsättningsvis en anmälningspliktig sjukdom, vilket medför krav på fortsatt smittspårning i vissa fall, liksom krav på att motverka spridning i riskmiljöer som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. 

Inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg innebär det att source control och avrådan från besök kvarstår, och att enkelrum i första hand tilldelas patienter som är särskilt sårbara för smitta. Även inom vård och omsorg rekommenderas fortsätt användning av munskydd och visir.

Rekommendation för provtagning för patienter och brukare från 1 april

Från 1 april upphör egenprovtagningen för invånare via provtagningsstationer och apotek. Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att fortsätta med provtagning i vissa fall, med särskilt fokus på patienter eller i miljöer med särskilt hög risk för allvarlig sjukdom.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar hälso- och sjukvårdsdirektören, efter rekommendation från smittskyddsläkare, vårdhygien, laboratoriemedicin och läkarrepresentanter för infektion och anestesi, om följande klargörande för provtagning av covid-19 från den 1 april 2022:

  1. Efter medicinsk bedömning inom hälso-och sjukvård och kommunal vård-och omsorg, det vill säga oavsett vårdform (PCR).
  2. Vid symtom som kan vara covid-19 hos inneliggande patient (PCR, ev. föregånget av assisterat antigentest vid behov).
  3. Screening vid inläggning eller flytt mellan vårdformer (i första hand assisterat antigentest där positivt antigentest ska kompletteras med PCR. PCR bör tas inför flytt till kommunalt boende).
  4. Pre-operativt i enlighet med Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin 20220208 från Svenska Läkaresällskapet. Opererande verksamhet ansvarar för provtagningen (assisterat antigentest och/eller PCR).
  5. Vid riktad screening vid utbrott efter uppmaning från vårdhygien eller smittskydd.

Testning rekommenderas för vissa brukare vid covidliknande symtom. Det gäller personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19, exempelvis inom SÄBO, LSS, hemtjänst och dagverksamheter.

Provtagning medarbetare från 1 april

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning av medarbetare med symtom inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg. Regionerna har dock i samråd med smittskyddsläkare möjlighet att göra anpassningar utifrån den lokala situationen.

I Region Gävleborg gäller därför följande:

Medarbetare i hälso- och sjukvård och inom omsorgen screenas inte regelmässigt, utan stannar som grundregel hemma vid symtom som kan vara covid-19. Om du är vaccinerad med minst 3 doser ska du stanna hemma i 5 dagar. Om du är vaccinerad med mindre än 3 doser ska du stanna hemma i 7 dagar. I båda fallen ska du vara frisk och ha varit feberfri i minst 2 dagar innan du går tillbaka till arbetet. Det är för att minimera risken att smitta patienter och brukare med andra luftvägsinfektioner.

Provtagning utförs endast i de fall där medarbetaren uppfyller samtliga tre kriterier:

  • Medarbetaren har tillfrågats av chef att arbeta i händelse av svår bemanningssituation, enligt tidigare rutin (assisterat antigentest, där positivt antigentest ska kompletteras med PCR).
  • Medarbetaren har vaccinerats med minst tre doser.
  • Medarbetaren har lindriga symtom.

Provtagning av medarbetare inom primärvården utförs av primärvårdens hälsocentraler. Hälsocentralerna provtar även medarbetare inom kommunal vård och omsorg.

Provtagning av medarbetare inom sjukhusbaserad specialistvården utförs inom verksamheten.

Antigentester till hälsocentralerna

Logistik och Service förser hälsocentralerna med antigentester inför den 1 april, därefter görs beställningar kontinuerligt utifrån behov genom att mejla LOS-materialforsorjning@regiongavleborg.se

Vaccinera dig!

Det pågår fortfarande smittspridning i samhället. Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom. Vaccinera dig, om du inte gjort det, och ta samtliga doser som erbjuds. Information om bokning och drop-in finns på 1177.se/Gavleborg.

Region Gävleborg fortsätter att noggrant bevaka smittoläget och har beredskap för att åter öka kapaciteten både vad gäller covidvård, provtagning och vaccination.