Covid-19 - visir vid vård av riskgrupper

Den 22 juli infördes en ny rutin för användning av visir vid vårdtillfällen då personal arbetar i nära kontakt med patienter eller brukare.

I rutinen förtydligas i vilka situationer personal inom hälso- och sjukvård eller omvårdnad bör använda visir vid vård av patient eller brukare som har en ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.

Rekommendationen handlar inte om skydd för personal utan är en extra åtgärd som sätts in för att minska risken för att personal smittar brukare och patienter vid nära vårdkontakter. Skyddsnivån höjs tillfälligt för att förebygga smittspridning av covid-19.

Heltäckande visir vid patientkontakt (< 2 m avstånd) bör användas som tillägg till basala hygienrutiner när båda nedanstående kriterier är uppfyllda:

  1. Patient eller brukare tillhör riskgrupp för att drabbas av allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
  2. Då nära kontakt, ansikte mot ansikte, inte kan undvikas.

Användning av munskydd rekommenderas inte som ett tillägg till basala hygienrutiner.

I rutinen beskrivs också vilka grupper som är berörda och hur visiret kan användas effektivt.

Covid-19 - Visir vid ansiktsnära vård av riskgrupper, rekommendation

Hygien- och klädregler - rutin

Kontakt

Kontakta vardhygien@regiongavleborg.se vid frågor.